• Home
  • Daily Programmes
  • Download This Month
  • Downloads All
  • Special topics
  • English for Everyday use

Facebook

Books for Print

“အပါ-ညးမဖန်ပဒှ်ဂကူမၞိဟ်” (Father makes nation)

အပါ-ညးမဖန်ပဒှ်ဂကူမၞိဟ်” (Father makes nation)

မ္ၚဵုရအဴ----တ္ၚဲဏအ်ဂှ်ဒှ်တ္ၚဲယွံသွံအဲပရဲ “အပါ”အကြာရးနဳဂီုဂမၠိုင်(International Father’s day)မဒှ်ရတုဲ ပရူတ္ၚဲတၟေင်တၟဟ် “တ္ၚဲအပါ” ဏအ် ဗီုလဵုဂွံစကတဵုဗဒှ်ကၠုင်ဂှ်မိက်ဂွံလဴထ္ၜးကဵုကၠာရ၊၊တုဲမှစပ်ကဵုအပါ ပိုဲကလေင်ဗ္စာရဏာအာမွဲစွံအိုတ်စိုအ်၊၊

မၞိဟ်စပတန် “တ္ၚဲအပါ”ဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဗြဴမွဲမၞုံယၟု “သဵုနဵုရာ” Sonora Smart Dodd ဇာတိနူကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်၊ရးဝါ ယှေန်တာန် (washington)၊ ဍုင်သပံက်ကုင်(spokane)မဒှ်ရ၊၊ညးမဒှ်ကောန်ဝုတ်-ဝဳလဳယာမ်ဇက်ဇြေန်သမာတ် (William Jackson Smart)-“သဵုနဵုရာ”ဝွံပ္ဍဲသက္ကရာတ်သၞာံ(၁၉၀၉)၊ ဂတုမေ၊အဒိုတ်ဒုတိယဂှ်တိုန်စိုပ်အခန်ကၞာ သ္ပဝတ်ကျာ်-မဆေင်ကဵု “တ္ၚဲမိ” (Mother’s Day)ပ္ဍဲဘာဇြပ်လွဳမာန်ကျာ်(Church)၊မနွံပ္ဍဲဍုင် “သပံက််ကုင်”မဒှ်ရ၊၊ အဃောကလင်မံင်ဓရ်ကျာ်မဆေင်ကဵုယွံသွံအဲပရဲ “မိ”ဂှ်တုဲညးဗ္စါရဏာဂွံမွဲဂှ်-ညံင်နဲယွံသွံအဲပရဲမိဂှ်၊ယွံသွံအဲပရဲ “အပါ”ထေက်ကီုဏောင်ဂှ်ညးဒးဒုင်စသိုင်ရ၊၊

ညးမဒှ်အပါ “သဵုနိုရာ” “ဝဳလဳယာမ်”ဝွံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်သ္ပလဝ်အိန်ထံင်(၂)ဝါ၊မၞိဟ်ဒှ်တြုံကၟာဲ(၂)အလန်၊မၞိဟ်မနွံကောန်(၁၄) တၠသီုဒှ်ကောန်ပၞာန်တရေမ်မွဲတၠကီုရ၊၊ ညးမဒှ်မိ-“သဵုနဵုရာ” -Ellen “အာလေန်”ပၠန်လေကၠာဟွံဂွံဖျေဟ်ဒၞာဲကဵု အပါ “သဵုနဵုရာ”- “ဝဳလဳယာမ်”ဂှ်ဒှ်ဗြဴကၟာဲကောန်(၃)တၠကီု၊၊ ကောန် “ဝဳလဳယာံ”ကရေမ်ဂှ် (၅)တၠ၊ ကောန်“အာလေန်”ကရေမ်ဂှ် (၃)တၠ၊ “ဝဳလဳယာမ်ကဵုအာလေန်”ဂွံကောန်(၆)တၠ၊ပံင်ကောန်(၁၄)တၠမဒှ်ရ၊၊

အခိင် “သဵုနဵုရာ”ဂွံအာယုက်(၁၆)သၞာံဂှ်မိညးဒးစုတိအာရ၊၊ အခိင်ဏအ် ဒေံညး(၅)တၠတအ်ဂှ်ဍောတ်မံင်ဏီရ၊၊

စနူအခိင်မိ “သဵုနဵုရာ”စုတိကလိလောန်ဂှ် ညးမဒှ်အပါ“ဝဳလဳယာမ်”ဝွံကဵုကောၝဲဒေံ “သဵုနဵုရာ”ဂမၠိုင်တအ်ဂှ်နဒဒှ် “မိ”မွဲဂှ်လေကီု၊နဒဒှ် “အပါ”မွဲဂှ်လေကီုရံင်စံင်လွဳပရာ၊ကၠောန်ဗ္စဖါပ်ကဵုကောန်တအ်မဒှ်ရ၊၊ ဟိုတ်နူအပါဇကု “ဝဳလဳယာမ်”ဂှ်မေတ္တာ၊ဂရုဏါဇၞော်မနွံလ္တူကောန်ဇာတ်၊ ပ္ဍဲကောန်(၁၄)ဂှ်ဟွံပါ်ပါဲကၠုင် ကောန်တေံ၊ ကောန်ဏအ်မွဲသာ်ရတုဲ-ဣဝွံဏအ်ဂှ်ဒှ်ဟိုတ်Sonoraဂွံစပတန် “တ္ၚဲအပါ”မဒှ်ရ၊၊

 

“သဵုနဵုရာ”ဝွံညံင်ဂွံပတန်တ္ၚဲအပါမာန်ဂှ်လေကီု၊ညံင်မၞိဟ်ဂမၠိုင်ဂွံထံက်ဂလာန်ကဵုဇကုမာန်ဂှ်ဇကုတိုန်ဍုင်၊စှ်ေရး၊အာစန်ဒက်ကုမၞိဟ်ဂမၠိုင်၊ကုဂကောံသၟတ်၊သၟာပိုန်ဒြပ်၊သီုကောန်ကမၠောန်အလဵုအသီတအ်ကီုရ၊၊ပွမစန်ဒက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဆေင်ကဵုဂွံပတန် “တ္ၚဲအပါ”ပ္ဍဲရးဝါယှေန်တာန်ဂွံမၞိဟ်ထံက်ဂလာန် ဗွဲမဂၠိုင်ရတုဲညးအံင်ဇၞးအာရ၊၊ပ္ဍဲသက္ကရာတ်(၁၉၁၀) ဂတုဂျောန်(၁၉)တ္ၚဲအဒိုတ်တတိယဂှ်အလုံရးဝါယှေန်တာန်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် “တ္ၚဲအပါ”မာန်ကီုရ၊၊နူကဵုဏအ်ဂှ် အသိင်ခိုဟ်တိုန်၊မၞိဟ်ဆက်ထံက်ဂလာန်ကဵုတ္ၚဲဏအ်လေဂၠိုင်တိုန်ရတုဲပ္ဍဲသက္ကရာတ်(၁၉၁၆)ဂှ်ညးမဒှ်သမ္မတအမေရိကာန် “ဝဳလဇြေန်-Wilson” ဝွံ နူကဵုဍုင်ဇၞော်ဝါယှေန်တာန်ဒဳသဳ (Washington D.C) “ပဍေခလုက်စက်ကျေနာန်”တုဲနကဵုပတိုန်အလာံကၟိန်ဍုင်-ပ္ဍဲဍုင်သပံက်ကုင်ဂှ် ညးပံက်ဏာအခန်ကၞာ၊ ၜံက်က္ဍိုပ်ကၠောန်သ္ပဏာ “တ္ၚဲအပါ”နူကဵုဍုင်ဇၞော်ဝါယှေန်တာန်ဒဳသဳ (Washington D.C)မဒှ်ရ၊၊ ကာလစိုပ်သက္ကရာတ်(၁၉၂၄)ဂှ် ညးမဒှ်သမ္မတ “ဂါလဝေန်ခူလေတ်-Calvin Coolidge”ဝွံ ၜံက်က္ဍိုပ်တုဲအလုံမွဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်ညးကၠောန်သ္ပဏာ “တ္ၚဲအပါ”မဒှ်ရ၊၊

 

ယွံမိမကောၝဲဒေံဇြဟာန်တအ်ညးဂမၠိုင်အဴ----“မ” ဟွံသေင်သာ်ဂှ် “အပါ”ဟဂှ်ဟွံသေင်တှ်ေ “အဘ”အဲဍိုက်ဂှ်ကော်အပါရ၊၊ဗီုလဵုကော်ကော်ရ၊တုဲပၠန်အပါဇကုလောန်အာကဵုဒှ်၊ဂျိုင်မံင်ဏီကဵုဒှ်၊ပြာကတ်မံင်ကဵုဒှ်၊ဟွံပြာကတ်လေကဵုဒှ်၊ဟိုတ်နူအပါကဵုမိရ-ပိုဲဂွံစိုပ်ကၠုင်ပ္ဍဲလောကဏအ်ရ၊၊အရေဝ်ညးဟီု-“တဲဒဝုဲလဝ်ဟရေင်ဂွံအုပ်ဓုပ်ဂၠးကဝ်”ဗီုပတိုန်လဝ်ဂုန်စရာဲမိဂှ် စိုပ်ကၠုင်တ္ၚဲအပါပ္ၚဲကဵုတ္ၚဲဏအ်ဂှ်- ပိုဲပတိုန်ဂုန်စရာဲအပါ “ညးမဖန်ပဒှ်ဂကူမၞိဟ်”-သာ်ဝွံအိုတ်စိုအ်၊၊ပိုဲယွံသွံသ္ပအဲပရဲအပါအိုတ်စိုအ်၊၊ဗီုလဵုပိုဲယွံသွံတှ်ေခိုဟ်ရရော====

ပ္ဍဲသၠပတ်သမ္မါပရောပရာဂွံယွံသွံအဲပရဲမိမနွံမံင်ဗွဲမဂၠိုင်ကီုလေ၊သွက်တ္ၚဲဏအ်မရုဲစှ်လဝ်တင်သၠပတ်သမ္မါမ္ဂးဂှ်===

သၠပတ်ဧဖေတ်သြဝါဒအခန်(၆)ပိုဒ်(၁-၃)မဒှ်ရ၊၊

“ကောန်-တြုံဗြဴတအ်၊အတိုင်မဒးကဵုပၟိက်ကျာ်-ဂလာန်မိမဂှ်ကလင်အိုတ်၊၊ ဒဒှ်မကလင်ဂလာန်မိမဂှ်ဒှ်အရာဓဝ်သၟတ်ရောင်၊၊မိမဂှ်ရှ်ေသှ်ေအဲပရဲအိုတ်-သာ်ဝွံ

ဒှ်ပထမပညပ်မနွံကဵုဂတိရောင်၊၊ဂတိမဆေင်ကဵုပညပ်ဝွံဂှ်မၞးတအ်ဂွံဂျိုင်လမျီုတုဲဂွံမံင်လအ်ပ္ဍဲလတူတိရောင်သာ်ဝွံမကၠုင်ရ”၊၊

ဂလာန်သၠပတ်သမ္မါဟီုတွံလဝ်မ္ဂးဂှ်=ပွမကလင်ဂလာန်မိမဂှ်ပွမဒးပၟိက်ကဵုကျာ်၊ဒှ်ပွမဓဝ်သၟတ်ဏောင်၊၊သွက်ကောန်ဇာတ်တအ်ဂှ်ဒှ်ပညပ်ကျာ်ပဌမဘိုအ်ဂွံဒ္ဂေတ်အာမဒှ်ရ၊၊ဂုန်ဖဵုမစှ်ေစိုပ်မ္ဂးဂှ်-အာယုက်ဂွံဂၠိင်၊ဂွံဂျိုင်-ဂွံမံင်လအ်လ္တူတိဏောင်၊၊အဵုညအ်ဂှ်ဒှ်ဂတိကျာ်ဏောင်သဟာဲတအ်၊၊လ္ပဒှ်သလှ်ေပၟာညိ၊ကၠောန်ဗက်၊ဒဂေတ်ဗက်အာအိုတ်ညိ၊၊

မၞိဟ်သၟတ်ခေတ်လၟုဟ်ဏအ်မုဍေံတအ်ထေင်ကတ်မွဲဂှ်-ယဝ်ကလင်ဂလာန်မိမ၊ဂလာန်အာစာတှ်ေပွမသၠးပွးဍေံတအ်ဒးဒုင်ကၟာတ်အာဏောင်၊၊ဒှ်မံင်ပလန်ဂတးရ၊၊ဟိုတ်နူဟွံကလင်အရေဝ်မိမ၊ဟွံကလင်အရေဝ်အစံင်အာစာ၊ဟိုတ်နူဟွံဗက်သၞောဝ်ဥပဒေ- မၞိဟ်သၟတ်ဗွဲမဂၠိုင်

ဒးစိုပ်အာဒၞာဲမဍန်ဂြေက်၊ဒးဒုင်ဒက်ကၠေင်၊ဒးစိုပ်အာပ္ဍဲထံင်၊ဒးစိုပ်အာပ္ဍဲဂုက်တအ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊

ယွံညးမဒှ်ကောန်-ဇၞော်ဇၞော်ဍောတ်ဍောတ်၊ဝုတ်တ်ဗၠာဲဗၠာဲတအ်-ပွမကလင်ဂလာန်အရေဝ်မိမဂှ်ဒးမံင်ကဵုပၟိက်ကျာ်၊ကျာ်မဇိုန်ဖျေဟ်ကဵုဂုန်ဖဵုရဏောင်ဂှ်တီအာရတုဲအဝ်ကဵုဂွံဒုင်စသိုင်မာန်အိုတ်ညိရအဴ၊၊

 

 

By the law of grace your sins are forgiven

“နကဵုဓဝ်ဂုန်-အဲကဵုမၞးဂွံဗၠးနူဒုဟ်သံသာ”

“ကအ်ဂှ်ဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲကဵုကရး၊ ကရးဂှ်ဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲမံင်ကဵုကအ်” (ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ကိုင်းကျွန်းမှီ) အရေဝ်မၞိဟ်ဟီု ပိုဲကေင်မိင်မံင်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊မၞိဟ်ဟီုဂှ်ဆဇကုမွဲဓဝ်မံင်ကေတ်ဟွံဂွံ-ဒးမံင်ကဵုဒကအ်ဒၚောဝ်၊ ဒးမံင်ကဵု ဂကောံဂကအ်၊ ဒးမံင်ကဵုဂြောဝ်ကၟိန်သ္ၚိ၊ဒးလုပ်တိတ်အကြာမၞိဟ်၊ဒးစုက်လုက်ကဵုမၞိဟ်၊ ဒးမံင်ပဍဲ ပွဳဗွိုင် မၞိဟ်တအ်မဒှ်ရ၊၊ ဍုင်ရးနဳဂီုဟီုဂှ် နူကဵုကၟိန်သ္ၚိ-ဒှ်ကွာန်၊နူကွာန်ဒှၚ်ဍုင်၊နူကဵုဍုင်ဒှ်ကၠုင်ရးနဳဂီုရ၊၊ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဂှ် ဟိုတ်ဒးမံင်အကြာသ္ၚိရေင်ကၟေင်ဆက်မံင်ရတုဲ မွဲသ္ၚိကုမွဲသ္ၚိအခါဒးဟလေအ်ကဵုညးသ္ကအ် ၜဵု၊ ဟရံက်၊ ကပေါတ်ကညောတ် သုင်စဲမွဲမွဲသာ်တအ်လေ နွံမံင်ကီုရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရ “ကၠေအ်ဒြပ်ညးတှ်ေ ဒးကလေင် ကဵုညးဏောင်” ၊ ဒြပ်ညးလ္ပကၠတ်၊လမျီူညးလ္ပဂစိုတ်၊ သမ္ဘာညးလ္ပလုတ်လီု-သာ်ဝွံညံင်ဂွံညဳသာ သၟဟ်သၟောန်ကဵုပွဳဗွိုင်ဂှ် မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဒးစွံလဝ်ပညတ်ရ၊၊ ယဝ်ရလုတ်မှာအာကဵုပညတ်တေံမွဲမွဲမ္ဂး ဒးစိုပ်သ္ၚိ မၞောအ်မၞိဟ်၊ဒးစိုပ်ရုင်၊ဒးစိုပ်ဂါတ်အိုတ်ရ၊၊အဵုပညတ်ကျဏအ်ဂှ်မၞိဟ်ခေတ်အဆက်ဆက်တအ်ဒုင်တဲကၠုင်၊သုင်စဲကၠုင်ဒၟံင်ရတုဲဒှ်အာ ဓဝ်ပညတ်၊ဒှ်အာသၞောဝ်ဥပဒေပဍဲဂကောံဂကအ်မၞိဟ်၊ပဍဲဂကူမၞိဟ်တအ်ရ၊၊

ပဍဲဂကူမၞိဟ်မွဲဂကူကဵုဒှ်၊ ဂကောံဂကအ်မၞိဟ်ကဵုဒှ် ၜိုန်ရတေံဓဝ်ပညတ်ဂှ်ဟွံမွဲစွံထောအ်ကၠာ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဂှ်ပဍဲကဵုသတ်ဂမၠိုင်မဂျိုင်ဂှ်  မၞိဟ်ဂှ်ဒှ်သတ်မဇၞော်သၠုင်ပြဲကဵုညာန်အိုတ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာမၞိဟ်ပိုဲတအ် ကၠောန်သ္ပဏာ မွဲမွဲလုပ်မှာအာမ္ဂး ၜိုန်ရမၞိဟ်ဂမၠိုင်ဟွံတီ၊ဟွံညာတ်ကီုလေဇကုဇကုဂှ်တီမံင်၊ဆဵုညာတ်မံင်-

ဂုန်နူဏအ်ရ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဟီုစမံင်မွဲဂှ် “လှေအ်စညးတၞဟ်သ္အာင်ဂွံကီုလေ ဇကုဇကုဂှ်လီစဟွံဂွံ”၊၊ မုဟိုတ်ရရောဟီုတှ်ေ-“ဓဝ်မနွံပဍဲဇကု”မတွံဂး “စိုတ်မတီဒုဟ်ဖဵုဇကု”(Self Conscious)ဂှ် ပဍဲမၞိဟ်ပိုဲတအ် နွံမံင်သီုညးဖအိုတ်ရတုဲ-ဟေ--မၞးကၠောန်ဗၠောတ်မံင်ရဏး၊ လဟီုမၞးဂှ်မှာရာမံင်ရဏောင်-သာ်ဝွံ တေံဓဝ်မတီဒုဟ်ဖဵုဇကုဂှ်လဲထ္ၜးမံင်ကဵုဇကုရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရမၞိဟ်နွံကဵုဓဝ်ပညတ်ဂှ်လုတ်မှာအာမွဲမွဲမ္ဂး အတိုင်ဓဝ်ပညတ် ဒးဒုင်စီရေင်ဒုဟ်၊မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ပညတ်ပၠန်လေအတိုင်ဓဝ်မနွံအပဍဲဇကုဂှ်ဒးဒုင်စီရေင် ဒုဟ်ဒန်ကီု(သၠပတ်ရဝ်မသြဝါဒအခန်-၂၊ပိုဒ်၁၂-၁၅)၊၊ဟွံတၞဟ်ခြာမံင်ညးသကအ်ရဘုဟ်၊၊ “ကောန်လောကဳအိုတ်သီုတအ်ဝွံပဍဲဂတကျာ်ဂမျိုင်ဂှ်ဆဗၞတ်ဂလာန်မွဲပါင်ဟီုဟွံမာန်တုဲဒှ်ညးမစိုပ်ဒုဟ်အိုတ်ရ (ရဝ်မ၃း၁၉)၊၊

”ဇၟာပ်မၞိဟ်အိုတ်သီု တအ်ဝွံလုတ်အာဂှ်ဒှ်တုဲပဍဲဂတကျာ်ဂမျိုင်ဂှ်စရာဲလီုအိုတ်တုဲရ”(ရဝ်မ၃း၂၃)၊၊

သဟာဲ--ဖဵုဒုဟ်ဂှ်ဒှ်ကၠုင်နူကံ(၃)သာ်မကော်ခဴစ ကာယကံ၊ဝစဳကံ၊မနောကံ-မဒှ်အိုတ်ရ၊၊ကံဟီုပၠန်လေ ပွမၞိဟ်ပိုဲတအ်မကၠောန်၊ပွမဟီု၊ပွမချပ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊နကဵုဇကုကာယဇကုၜုင်တက်၊တေအ်ဟဏိက်ဏာ တအ်ဂှ်ဒှ်ကာယကံ၊၊ဝစဳကံဟီုဂှ်နကဵုသၟောန်ပါင်ဇကုဟီုဗျုတ်ဗ္ဒေက်၊လက်ချဲ၊စဴပရူ၊သေက်ဇဵုဏာကဵုညးတၞဟ်ရ၊၊အဵုကာယကံ၊ဝစဳကံ-ကံ (၂)သာ်ဏအ်ဂှ်ဍေအ်ပြာကတ်ဒၟံင်၊မၞိဟ်ဂမၠိုင်မိင်ညာတ်ဆဵုမံင်ဏောင်၊၊ တုဲပၠန်ညးမဒုင်မွဲလပါ်ဂှ်ယဝ်ဒုင်ဒဝ်ဟွံမာန်တှ်ေ ဒှ်ဂဗုတ်၊ဒှ်အမှု၊ၝောအ်မၞိဟ်တအ်၊ညးတၠသၞောဝ်တအ်ဂှ် ဒးစီရေင်ကဵုဏာဒုဟ်ဒန်မဒှ်အိုတ်ရ၊၊မနောကံဂှ်ကၠုင်နူအပဍဲရတုဲၜိုန်ရလုတ်အာဒှ်ကီုဍေအ်ဟွံပြာကတ်တုဲညးတၞဟ်ဟွံတီ၊ဇကုရတီ၊၊လုတ်မှာအာကဵုမနောကံတှ်ေညးဂှ်ကၠုင်စီရေင်၊ညးဂှ်ဒးဒုင်အိုတ်ရရော၊၊

ပဍဲသၠပတ်သမ္မာကျာ်ဂှ် “ကျာ်ဂမျိုင်ဝွံပဍဲကဵုဇၟာပ်မၞိဟ်အိုတ်သီု အတိုင်ဇကုမဒ္ဂေတ်ဂှ် လေဲကဵု ဒုဟ်ဖဵုရောင်” သာ်ဝွံ ပဍဲသၠပတ်ရဝ်မသြဝါဒအခန်(၂) ၊ပိုဒ်(၆)ဂှ်ဟီုလဝ်ဗွဲမကၠးဖဍးရ၊၊

အရေဝ်မၞိဟ်ပိုဲဟီု “ကံဇကုရဍေအ်ဗက်ကၠုင်ဇကု”ဏောင်ဂှ်-“ဒုဟ်ဖဵုဇကုဂှ်ဗက်ကၠုင်ဇကု”မဒှ်ရ ၊၊ ဒးဒုင်ဟလအ်လဵုရရော၊၊ မွဲစိဘဝအဆက်ဆက် ဒးဒုင်အာရရော၊၊ဒုဟ်ဖဵုဏအ်ဂှ်ဒးဒုင်စီရေင်တုဲမှဂွံဗၠး-ဒုဟ်ဂှ်ဗၠးမှတေံမၞိဟ်ဂှ်ဂွံဒှ်မၞိဟ်မသ္တပ်လဂူရသေင်ဟာ၊၊ “ကျာ်မနွံကဵုမေတ္တာဏောင်မၞးတအ်ဟီုတွံမံင်တှ်ေ-ဗီုလဵုဂွံဒှ်ကျာ်မစီရေင်ဒုဟ်ရရော”၊၊ဂလာန်သၟာန်ဏအ်ဂှ်ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရ၊၊ဍာံမံင်-“ကျာ်မနွံကဵုမေတ္တာဂှ် ဒှ်တၠသၞောဝ်၊သီုဒှ်ကျာ်မသတပ်လဂူရ “ ၊၊ ဒုဟ်နွံတှ်ေအတိုင်ဒုဟ်ဂှ်ရဒးစီရေင်၊ဒးကဵုဒုဟ်ဒန်ဏောင်၊၊ဗီုမၞိဟ်တၠသၞောဝ်မနွံပဍဲလောကတအ် -ရံင်မုက်မၞိဟ်တေံ၊ရံင်မုက်မၞိဟ်ဏအ်၊ဒးရံင်မုက်ပူဂဵုတေံ၊ဒးရံင်ပူဂဵုဏအ်တုဲမှဖျေဟ်စီရေင်ဒုဟ်ဒန်ဟွံသေင်၊ သၠပတ်ဟီုလဝ်ဂှ် “ကျာ်ဂမျိုင်ဝွံမုက်ညးမွဲမွဲဂှ်ဟွံလေပ်ရံင်” (ရဝ်မ ၂း၁၁)၊၊ ပဍဲလောကပိုဲဒုဟ်ဇၞော်အိုတ်ဒးဒုင်စီရေင်တှ်ေ မုဒုဟ်ရရော၊၊ အမိင်ဂစိုတ်ရ၊၊ ကျာ်ဂမျိုင်မနွံကဵု မေတ္တာဝွံ ဟိုတ်နူဆာန်ကောန်လောကဳအိုတ်သီုတအ်ဗွဲမလောန်ရတုဲညးကၠုင်ဒုင်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်(နဒဒှ်ယေယှု)၊မၞိဟ်ပိုဲတအ်ညံင်ဂွံဗၠးနူဒုဟ်မာန် ဇၞးဒုဟ်ဖဵုမၞိဟ်လောကဒးဒုင်ဂှ် ညးဒုင်ဂစိုတ်ဏာတုဲရ၊၊ ဆးညးမပတှ်ေ ကုယေယှုဒုင်ကေတ်ဏာဒုဟ်ဇကုဝွံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဂွံဗၠးၜးအာနူဒုဟ်သံသာရတုဲဂွံဒုင်ကော်ညးမသတပ်လဂူရ၊၊ညးဂှ်အခိင်လမျီုလောကအိုတ်အာမ္ဂး ”လမျီုထာဝရမတွံဂးဒၞာဲဌာန်ခိုဟ်ဘုံပြဲတေံဂှ်ဂွံလုပ်စအာ”မဒှ်ရ၊၊

ယွံမိမကောၜၝဲဒေံကောန်ဂကူပိုဲမန်တအ်ညးဂမၠိုင်အဴ---သွက်ဂွံဗ္စာရဏာမ္ဂးဂှ်

၁၊၊ပွအဲမလေပ်စီရေင်ဒုဟ်ညးတၞဟ်သ္အာင်၊ပွအဲမလေပ်ညာတ်ဒုဟ်ညးတၞဟ်ဂှ် ဒုဟ်အဲလေကျာ်ညာတ်မံင်ရတုဲ အဲလေဒးဒုင်စီရေင်ဒုဟ်ကီုရဏောင်၊၊

၂၊၊တ္ၚဲယး၊တ္ၚဲဂတဗီုလဵုဇကုကတဵုဒှ်အာမာန်ဂှ်ဟွံတီမံင်ရတုဲအခိင်လၟုဟ်ဂှ်ဒှ်အခိင်ဒးဂွံသံဝေဂရ၊၊အခိင်ဂျိုင်မံင်လမျီုတ္ၚဲဏအ်ဏီဂှ်ဒှ်အခိင်ကျာ်မအေင်ဒုင်၊ဒှ်အခိင်ကျာ်မကော်က္သေအ်ကၟဝ်ပ္အောဝ်လဴမံင်ဇကုရဏောင်ဂှ်ကဵုဂွံတီဗ္စာရဏာဗိုန်ဗိုန်အိုတ်တုဲဓဝ်ဂုန်-မဒှ်ကျာ်နာဲဟံင်ပြာ် ယေယှု ပတုဲကၠုင်လဝ်ဖဵု၊ သၠးကၠုင်လဝ်လမျီု၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုလဝ်ဂှ်သြဝ်ကဵုဂွံဒုင်ကေတ်သာဓုမာန်ညိရအဴ----

Daily Programmes

September-23-2020


 

အစီအဇန်လျးဂကူမန်

တင်ဂုန်ကုသဟာဲထံင်သောတအ်ဗွဲမလောန်ရအဴ၊၊