• Home
  • Daily Programmes
  • Download This Month
  • Downloads All
  • Special topics
  • English for Everyday use

Facebook

Books for Print

ဟွံတီဝင်မ္ဂးဒးဒုင်လီဠာန်

“ဟွံတီဝင်မ္ဂးဒးဒုင်လီဠာန်”

 ဟွံတီဝၚ်မ္ဂးဒးဒုၚ်လီဠာန်သာ်ဝွံအစာဝၚ်ညးမစုတိကလိလောန်အာ Drတာန်ထောန်ကေၚ်ဟီုလဝ်နွံရ၊၊သဟာဲမၞိဟ်ဟီုဂှ်ဇကုဇကုဂှ်ဇကုဒးတီဝၚ်ဇကု၊ဂကူဇကု၊ဍုၚ်ဇကု၊ဌာန်ဇကု ဇကုဒးတီ၊ၜိုတ်တီမံၚ်ဝၚ်

ဂကူဇကုဖိုဟ်၊ဝၚ်မန်ဂှ်ဗွဲမခိုၚ်ကၠိုက် ဆနွံမံၚ်ဖိုအ်ဂှ်ညးလ္ၚဵုတံဍေံတအ်မိက်ဂွံဗဂေတ်၊မိက်ဂွံဗလေတ်မတ်ဂကူမန်ပိုဲ၊ဍေံတံမိက်ဂွံကၠက်ထောံမံၚ်တှ်ေ ပိုဲညးမဒှ်ကောန်ကူမန်တံ နနဲလဵုဒှ်ဒှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ကောန်

ဂကူမန်မွဲကီုရဏေါၚ်ဂှ်အဲဍိက်စှ်ေစိုတ်ဗိုန်ဗိုန်ရတုဲအစဳဇန်လျးဂကူမန်ပိုဲဂှ်နကဵုရေဒဳယဵုလပှ်ကျာဂၠေအ်ဂှ်လေဝ်ကီုနူကဵုမုက်လိက် facebook အစဳဇန်လျးဂကူမန်ဂှ်လေကီု၊ပ္ဍဲကဵုwebsite monradio.org     ဂှ်လေကီု ပိုဲတအ်ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးကဵုဏာရအဴ၊၊

 သဟာဲဝၚ်မန်ပိုဲညံၚ်ဂွံကၠေံဗဒန်၊အဵုဝၚ်မန်ပိုဲဏအ်ပၠန်ဆဂကူမန်ဟၟးဟွံသေၚ်ဂကူတၞဟ်သအာၚ်တအ်လေညံၚ်ဂွံတီ၊ညံၚ်ဂွံဒုၚ်တဲမာန်ဂှ်ပိုဲတအ်ဒးထ္ၜးသက်သဳဗွဲမခိုၚ်ကၠိုက်ဏောၚ်၊ယဝ်ပိုဲတအ်ပတိုန်ထၜး သက်သဳယုတ္တိအောန်မ္ဂးဝၚ်ဂကူမန်ပိုဲဂှ်ဍေံဟွံခိုၚ်ကၠိုက်ဒှ်တိုန်မာန်ကီုရ၊၊သက်သဳဟီုဂှ်သက်သဳနူကဵုလညာတ်သွာၚ်သုတေသနဂကူမၞိဟ်ဂၠးတိ Anthropogyသက်သဳနူသွာၚ်ဘာသာဗေဒliguisticsဗီုလဵုညးတံဟီုဂးဒုၚ်တဴလဝ်၊အဵုကျဏအ်ဂှ်ပိုဲဒးဗ္ဒဗ္ဒါဲတုဲဒးပတိုန်ထၜးဏောၚ်၊၊

 ဂကူမန်ဂှ်ဒှ်ဂကူမၞိဟ်တမၠာအပ္ဍဲအဒိုဟ်ဂၞဲအာရှကော်ဒိုဟ်ဗၟံက်သၠုၚ်ကျာအာရှ၊တုဲပၠန်အပ္ဍဲဂကောံမဟီုအရေဝ်ဘာသာမန်-ခမာMon Khmer ပ္ဍဲဒိုဟ်အဂၞဲအာရှ၊ ဂကူမန်ဂှ်ဒှ်ဂကူမၞိဟ်ကၠာ မွဲဂကူကီုရဏောၚ်ဂှ်အစာဝၚ်ဂၠးတိတံသမ္တီဒုၚ်တဴလဝ်ရ၊၊

 ညးမဒၟံက်ဗတိတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲပရောဏအ်ကၠာအိုတ် ၊ဂလာန်ဏအ်ကၠာအိုတ်ဂှ် Wilhelm Schmidt ညးမဒှ်တၠပညာဘာသာဗေဒ သီုဒှ်တၠပညာဂၠိုက်ဂၠာဲ ဒတောဝ်ဒတၞောဝ်ဂကူမၞိဟ် Anthropologist မဒှ်ရ၊၊ Suhmidtဂှ်ဒှ်ဂကူဂျာမာန်ပ္ဍဲသက္ကရာတ်ခရေတ်(၁၈၆၈)ဂိတုဖေဖေါ်ဝါရဳ(၁၆)ဂှ်ဒှ်မၞိဟ်

ပ္ဍဲဍုၚ်Hordeရးဂျာမနီရ၊၊ညးဝွံပ္ဍဲသက္ကရာတ်(၁၈၉၀)ဂှ်တိုန်ဘာသၠပတ်ကာတဵုလေတ်Catholic တုဲသက္ကရာတ်(၁၈၉၂)ဂှ်စှ်ေဘာ၊ နူဂကောံဂိုဏ် ကတဵုလေတ်ခရေတ်ယာန်Catholic Chrsitian ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲစၟတ်သမ္တီနဒဒှ်လကျာ် Priest မွဲတၠရ၊၊

 Schmidtဝွံဆက်ကတ်လ္ၚတ်ပညာဘာသာဗေဒတက္ကသဵုဘာလေၚ်(Berlin)ကေုံာVienna တအ်ဂှ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကွတ်ဘာသာဗေဒဂှ်ညးစီုသကီုဗွဲမဇၞော်ကဵုဇြဟတ်၊သ္ပကၠုၚ်လဝ်သုတေသနဆေၚ်စပ်ကဵုဂကူမၞိဟ်ဂၠးတိကေုံာအရေဝ်ဘာသာမၞိဟ်ဂၠးတိဗွဲမလံကီုရ၊၊ပွညးမပကမၠောန်သုတေသနကၠာအိုတ်ဂှ်ဒှ်ကမၠောန် သုတေသနဂကူမၞိဟ်ဟီုအရေဝ်ဘာသာMon –Khmer  လပါ်ဒိုဟ်အဂၞဲအာရှရ၊၊ နူကဵုသုတေသန Schmidtဏံဂှ် ဂုန်ဖဵုဇၞော်ဒှ်ကၠုၚ်၊ သွဟ်ဇၞော်တိက်ကၠုၚ်မွဲဂှ် ဂကောံဂဏအ်မၞိဟ်ဟီုအရေဝ်ဘာသာ မန်ခမာတအ်ဂှ်စုတ်လုက်ဆက်ကၠောံမံၚ်ကဵု ဂကူမၞိဟ်မနွံဇရေၚ်မဟာသမုတ်သၠုၚ်ကျာ South Seas

ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်မဟာသမုဒ္ဒPacificရ၊၊သွဟ်ညးဏအ်ဂှ်ဒှ်ဂုန်ဖဵုဇၞော်သွက်အစာကွတ်ဘာသာဗေဒလက်ကရဴတအ်အိုတ်ရ၊၊Schmidtဝွံကၠာပၞာန်ဂၠးကဝ်အလန်ဒုတိယဟွံဂွံဒှ်သက္ကရာတ်(၁၉၃၈)ဂှ်ဟိုတ်နာဇဳဂျာမနဳတံလုပ်သီကေတ်ဍုၚ်Austriaဒးဂြေပ်ဒဴအာဍုၚ်Switzerlandသက္ကရာတ်(၁၉၃၉)ဂှ်စုတ်တိချိုတ်အာရ၊၊

တၠပညာဘာသာဗေဒတအ်ဝွံသ္ပသဇိုၚ်ကဵုသွဟ်သုတေသနSchmidtဗွဲလ္တူတေံတုဲဂကောံဂဏအ်ဂကူမၞိဟ်မနွံပ္ဍဲဂၠးတိပိုဲဏအ်ဂှ်ညးတံပါ်ကရေက်စွံလဝ်(၃)ဂကောံဓဝ်ရ၊၊

(၁)ဂကောံဂဏအ်Caucasoid

(၂)ဂကောံဂဏအ်Mongoloid

(၃)ဂကောံဂဏအ်Negroid ကော် Ethiopiaတအ်မဒှ်ရ၊၊

 ဂကောံဂကအ်ဂကူမၞိဟ်မနွံပ္ဍဲတိုက်အာရှပိုဲဏအ်ဂှ်စှ်ေကၠုၚ်နူဂကောံဂဏအ် ပသဇိုၚ်ကဵုဂကောံ Mongoloidတုဲပါ်တိတ်ကၠုၚ်ဂြောဝ်ဂကူ(၂)ဂကူ-ဂကူ Austric ကဵုဂကူ Tibeto Chinese ဂှ်တိဗက်တဵုကြုက် မဒှ်ရ၊၊ပ္ဍဲကဵုဂြောဝ်ဂကူAustricဂှ်ပၠန်ညးတအ်ပါ်ကရေက်လဝ်ဂကောံအရေဝ်ဘာသာ(၂)ဂကောံ Austroasiatic ကဵုAustronesian မဒှ်ရ၊၊ပ္ဍဲကဵုဂြောဝ်ဂကူ Tibeto Chinese  ဂှ်တိဗက်တဵုဗာမာန် Tibeto-BurmanကဵုTai-Chinese ထာဲကြုက်တံမဒှ်ရ၊၊ အရေဝ်ဘာသာမန်ပိုဲတံဂှ်ပါလုပ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂကောံ Austroasiaticတုဲပ္ဍဲတံမူလတေံဂှ် တၠပညာကွာဘာသာဗေဒတအ် ကော်ခဴစအရေဝ်ဂကူမန်ပိုဲတအ်ဂှ် ပါမံင်ပ္ဍဲဂကောံဂကအ်အရေဝ်ဘာသာမန်၊ခမာတံရ၊၊

ဂကူမၞိဟ်မနွံအပ္ဍဲဂကောံဂကအ်မၞိဟ်ဟီုအရေဝ်ဘာသာမန်၊ခမာဏံမ္ဂးဂှ်

(၁)ဂကူဗီယက်နာမ်

(၂)ဂကူKhmuမနွံပ္ဍဲဍုၚ်လော၊ဗီယာက်နာမ်၊ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ

(၃)ဂကူခမာမနွံပ္ဍဲဍုၚ်cambodia

(၄)ဂကူမန်

(၅)ဂကူပလောၚ်၊ပလေ

(၆)ဂကူဝ၊လဝလေဝ်ညးကော်

(၇)ဂကူရေင်နက်မနွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်သေံဗၟာဟတှ်ေသဳပဝ်

(၈)ဂကူခါသဳမနွံဒိုဟ်ဗၟံက်သၟဝ်ကျာဍုၚ်အိန္ဒိယကေုာံဒၞာဲရးလ္ၚဵုဍုၚ်Bangladesh

(၉)ဂကူမာန်ဒမနွံပ္ဍဲဍုၚ်အိန္ဒိယဒၞာဲဒၞာဲလ္ၚဵုကေုာံဒၞာဲရးလ္ၚဵုဍုၚ်Bangladeshမဒှ်ရ၊၊

 

#ဟွံတီဝင်မ္ဂးဒးဒုင်လီဠာန်(ကြက်ဂကူ2021)

 

Let the old leaves go တၞးတရေံတအ်ဂှ်ကဵုဍေံပြဟ်စှ်ေညိ

“တၞံတရေံတအ်ဂှ်ကဵုဍေံတံပြဟ်စှ်ေညိ” Let the Old leaves go

မ္ၚဵုသၞာံတၟိသီုညံဖအိုတ်ရအဴ၊၊သၞာံတရေံဂှ်အိုတ်တုဲစိုပ်ကၠုၚ်သၞာံတၟိရ၊၊ဆဂးယဲကပ် Covid 19ဂှ်ဟွံအိုတ် ဏီဘိုဟ်၊ယဲCovid19ဏအ်ကတဵုဒှ်မံၚ်ဂှ်လေပေၚ်အာမွဲသၞာံရ၊၊ဂဥုဲစဵုဒၞာVaceineဂှ်မံက်ကၠုၚ်မံၚ်ရ၊၊ စပ္တံကဵုဍုၚ်ဗြိတိန်စထပက်မံၚ်ရဟီုကီုလေဇၟာပ်မၞိဟ်အခေါၚ်ဂွံထပက်ဂဥုဲသီုညးဖအိုတ်ဂှ်ဟွံလောဲသွာဏီရ၊၊အသိၚ်စၟယဲဏအ်ဇီုကပိုက်ကၠောံခၞာန်မံၚ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဇၞော်မံၚ်ကဵုဇြဟတ်ဘိုဟ်ဏီရဟွံသေၚ်ဟာ၊၊ညးစၟယဲဏအ်ဟွံဂွံလုပ်ဒးပ္ဍဲပိုဲ ပိုဲဒးမၚ်မွဲအာဇကုဇကုပိုဲရဏောၚ်၊၊ နူကဵုအလဵုသဳဌာနပရေၚ်စဵုဒၞာယဲစၞောန်ထၜးလဝ်တအ်ဂှ်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်အာဏောၚ်၊၊စၟယဲဏံဂှ်ဒှ်ပံၚ်လဝ်စၟယဲၜါဂကူ၊မွဲဂကူဂှ်ဍေံဗတိုက်ပလီုထောံပထောၚ်ယီုလုပ်ယီုတိတ်မၞိဟ်ပိုဲတအ် (respiratory system) ၊မွဲဂကူပၠန်ဂှ်ဍေံဗတိုက် ပလီုထောံ ဇြဟတ်ဗတိုက်ပလီုယဲမနွံမံၚ်ပ္ဍဲခန္ဓမၞိဟ်ပိုဲ (Immune System)ရ၊၊ Immune System ပိုဲခိုဟ်မံၚ်တှ်ေမုယဲဒှ်ဒှ်ဍေံလုပ်ကၠောအ်ခၞာန်ပ္ဍဲခန္ဓပိုဲဟွံလောဲ၊၊ညံၚ်စၟယဲဟွံဂွံကၠောံလုပ်ပိုဲဒးမၚ်မွဲအာဇကုဇကုပိုဲ၊ညံင်ပိုဲဂွံတတ်ကၠောံအာယဲဏအ်မာန်ပိုဲဒးဗ္ဒဗ္ဒါဇကုဇကုပိုဲဏောၚ်၊နူအလဵုအသဳဌာနပရေၚ်စဵုဒၞာယဲ တၚ်မစၞောန်ထၜးလဝ်ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ပိုဲတအ်ဒးဒဂေတ်မၚ်မွဲအာဏောၚ်၊၊

သဟာဲ ဇြဟတ်သဘာဝဗတိုက်ပလီုယဲမနွံမံၚ်ပ္ဍဲခန္ဓပိုဲဂှ် ၜိုတ်ခလိုၚ်လဵုဂွံဖျေံစိုတ်ညိရရော၊၊ ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲVaccineမံက်ကၠုၚ်မံၚ်ပြဟ်ပြဟ်တအ်ယဝ်ဂွံထပက်ပၠန်ၜိုတ်လဵုဗၞတ်လဵုစဵုဒၞာကဵုယဲဏအ်မာန်၊၊ မွဲလ္ပါ်ပၠန်၊ဖဵုပရေၚ်မတိတ်ကၠုၚ်နူဂဥုဲ Side effect ၜိုတ်ခလိုၚ်လဵုကလေၚ်စှ်ေစိုပ်ပ္ဍဲခန္ဓမၞိဟ်ပိုဲတအ် ပၠန်ရော၊၊ကူဂၠိၚ်သ္ၚောဲဟဍၚ် စိုတ်ကြေတ်ဂြတ်တိုန်ဟဍၚ်၊အန္တရာဲယဲဏံဂှ်တီတဴဟဍၚ်၊ စိုတ်ဂွိၚ်ဂွာဲ၊ စိုတ်စံၚ်တဴဇၞော်တိုန်ဟဍၚ်ရ၊၊ပွမဂီုကၠီုဘဝမၞိဟ်ပိုဲနွံညိဏီဟာ၊၊ပွမဂီုကၠီုဘဝမၞိဟ် မုဒၞာမနွံရရော၊၊ ကၠာမတ်ဟွံဂွံဟၜေက်နူဒၟံၚ်ဖေက်လကိုတ်စံၚ်တူမံၚ်ဂှ်ဗီုလဵုကလိဂွံပွမၜိုဟ်သြိုဟ်အိုဟ်တမိုဟ်ညိရရော၊၊

 သဟာဲဒဒိုက်လောကမတွံဂးဒဒိုက်ဗျု၊ဒဒိုက်ယဲ၊ဒဒိုက်ချိုတ်တအ်ဂှ်ညးလဵုမွဲမှပါဲဟွံဗၠး၊၊မၞိဟ်ဖျုၚ်ဂမ္စံက်၊ မၞိဟ်ဖျုၚ်ဗု၊ဖျုၚ်ဍာ်မိတ်၊မၞိဟ်လောဲမၞိဟ်ဝါတ်၊မၞိဟ်ဇၞော်၊မၞိဟ်ဍောတ်ဟွံဟီုဒးဆဵုဂဗသီုညးဖအိုတ်ရ၊၊ဒဒိုက်ယဲကပ်မၞိဟ်လောကတအ်ဒးဒုၚ်၊ဒးဆဵု၊ဒးဖေက်လကိုတ်မံၚ်ဂှ်ဒှ်ဒဒိုက်လောကမွဲကီုရ၊၊

တၠနာဲညးယေယှုခရေတ်ဟီုပၟိၚ်လဝ်ကဵုကောန်တွးညးမ္ဂးဂှ် “မၞးတံဝွံပ္ဍဲလောကဂှ်ဒးဒုၚ်ဒဒိုက်ဒုက္ခရောၚ်၊၊ၜိုန်ဂှ်လေအိုဟ်တမိုဟ်အိုတ်ညိ၊၊အဲဝွံဇၞးလောကတုဲရ၊၊(ယဝ်၁၆း၃၃)

 ပိုဲကၠုၚ်ဒှ်မၞိဟ်ပ္ဍဲလောကတုဲဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကဵုဒဒိုက်လောကၜိုန်ဒှ်ကီု၊ဂွံဒှ်ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ပြဲလောန်ကွေံရ၊၊မုဟိုတ်ရောဟီုတှ်ေပ္ဍဲဘဝမၞိဟ်မွဲဟေၚ်အခေါၚ်ဂွံဆဵုကဵုနာဲဟံၚ်ပြာ်နွံ၊၊

 တၠနာဲညးကောန်ကျာ်ယေသှုခရေတ်ဝွံဟိုတ်နူဆာန်ပိုဲမၞိဟ်တံရတုဲဒဒိုက်သံသာဇၟာပ်အဲညးမဒးဒုၚ်ပ္ဍဲဘဝဂတတေံဂှ်ညံၚ်ဂွံဟံၚ်ပြာ်မၞိဟ်လောကတအ်ညးဒုၚ်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်ရ၊၊ညံၚ်ဂွံဟံၚ်ပြာ်ဒဒိုက်သံသာမၞိဟ်ပိုဲတံဂှ်အတိုၚ်ပၟိက်ညး ညးလုပ်ဒုၚ်ဂစိုတ်စၞးပိုဲညးတုဲဒဒိုက်သံသာပိုဲညးမဒးဒုၚ်ညးဒုၚ်ကေတ်ဏာတုဲရ၊၊

 ဟိုတ်ညးဒှ်ကျာ်ဒုၚ်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်ရတုဲဒဒိုက်သံသာဂှ်ဂွံအဝဵုလ္တူညးဟွံမာန်၊ချိုတ်တုဲပေၚ်(၃)တ္ၚဲမ္ဂးကလေၚ်ဂျိုန်တိုန်တုဲကလေၚ်ကေတ်ဒဒှ်ကျာ်ရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရကုညးမပတှ်ေတအ်ဂှ်ညးဟီု“အဲဝွံဇၞးလောကတုဲရ”၊၊

ယွံသဟာဲ၊၊သဟာဲလေဒုၚ်ကေတ်ဘဝကောန်တွးတၠနာဲညးကျာ်ယေယှုခရေတ်မ္ဂးဒှ်ကောန်ကျာ်ရတုဲဂွံဇၞးလောကဏောၚ်၊၊ “ပ္ဍဲဆညးမဒုၚ်တဲကဵုညးမတွံဂးပ္ဍဲဆမၞိဟ်မပတေဟ်နာဲညးတံဂှ်အခေါၚ်ဂွံဒှ်ကောန်ကျာ်ဂှ်ကဵုလဝ်ရ”(ယဝ်ဟာန် ၁း၁၂)၊၊

“ဆညးမဒှ်ကောန်ကျာ်မ္ဂးဂှ်ဇၞးလောကတုဲရ၊၊အရာမလေပ်ဇၞးလောကမ္ဂးဂှ်ဒဒှ်မပ္တေဟ်ပိုဲညးတံဂှ်မဂွံဒှ်ရောၚ်၊၊ယေယှုဝွံဒှ်ကောန်ကျာ်ရောၚ်သာ်ဝွံဝေၚ်နူညးမပတေဟ်ဂှ်မူရဴညးမွဲဇၞးလောကမာန်ရော”(၁ယဝ် ၅း၄-၅)၊၊

 

တေံကၠာတေံဂြိုပ်တၞံဆုနွံမံၚ်မွဲဂြိုပ်ရ၊၊အကြာတၞံဆုဇၞော်တၞံဆုသၠုၚ်တံဂှ်တွံဆုဍောတ်ဍောတ်မွဲတၞံလေနွံရ၊တၞံဆုဍောတ်ဏံဂှ်ဒှ်သၞာံညးဂွံကၞာၚ်တၞးအလန်ကၠာအိုတ်ရတုဲ မိပ်သၠောၚ်မံၚ်ကုတၞးညးရ၊၊ကာလဥတု

မုဟ်ကျာစလုပ်ကၠုၚ်တုဲတၞးဆုမနွံမံၚ်ပ္ဍဲညးစပြံၚ်လှာဲဒှ်တိုန်အရံၚ်သာ်ဍာ်မိတ်မ္ဂးညးဂွိၚ်ဂွာဲတုဲမုပကတဵုဒှ်ဗီုဏံရရော၊ကာလလၚာ်ကျောဝ်ရံၚ်တၞံဆုဇၞော်ဇၞော်တံပ္ဍဲဍေံတအ်လေပြံၚ်လှာဲဒှ်အာအရံၚ်သာ်ဍာ်မိတ်ဗီုဇကုကီုရဂှ်ညာတ်တုဲစိုတ်ဂွိၚ်ဂွာဲညးဂှ်ဂွံသက်သာအာရ၊၊ဆဂးမုဟွံလအ်တၞးဆုတၞံဇၞော်တံဂှ်ပြဟ်ဒတုံသွဝ်စှ်ေစိုပ်လ္တူတိအိုတ်ရ၊၊တၞံဆုဍောတ်ဝွံတၞးဆုမနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇကုညံၚ်ဟွံဂွံပြဟ်စှ်ေအာဂှ်ဂစာန်ကမောန်မံၚ်ရ၊၊တၞံဆုဇၞော်တံဂှ်မုပညးတံဟွံတံၚ်ဂြဲတၞးညးတအ်ရရော၊၊တၞးညးတံဟွံမွဲမံၚ်ပ္ဍဲညးတအ်ရတှ်ေလဗိုတ်ကျာကီုပသာန်တ္ၚဲကီုဗီုလဵုဂွံစဵုဒၞာအာဇကုဇကုတအ်ရရော၊၊တုဲပၠန်တၞးဟွံမွဲမံၚ်ရတှ်ေဟဏိၚ်ဆုဂှ်ဗီုလဵုဂွံက

လေၚ်ဂွံပၠန်ရရော၊၊ဗလးစွံလဝ်ဗီုဗီုဏအ်ဟွံဂွံညးဟီုတုဲညးတံၚ်ဂြဲမံၚ်တၞးညးဂှ်ဒဵုကဵုတၞးညးပြံၚ်တိုန်အာအရံၚ်သာ်ဂမ္စံက်ရ၊၊ခြာဟွံလအ်လတိုပ်စှ်ေဇၟာပ်ဇၟာပ်ဒၞာဲတုဲတၞးဆုဂမ္စံက်တအ်ဂှ်လတိုပ်ဇၞော်ဗန်ဂွံလဝ်ရ၊၊တၞံဆုဍောတ်ဝွံဟိုတ်

ဒးယိုက်ဂၠေၚ်လဝ် တၞးဇကုသီုကဵုလတိုပ်ရတုဲ ဇြိုၚ်ဇြဲဍောၚ်ၜိုတ်မံၚ်ကွေံကွေံရ၊၊

 နူကဵုအခိၚ်မုဟ်ကျာပြံၚ်လှာဲစိုပ်အာတမ်ဥတုကညၚ်ရ၊၊ကာလဂှ်တၞံဆုဍောတ်လ္ၚာ်ကျောဝ်ရံၚ်မ္ဂးဇၟာပ်တၞံဆုဇၞော်ဇၞော်တအ်ပ္ဍဲကဵုညးတအ်ဂှ်တၞးတၟိအရံၚ်သာ်သောက်ၚေက်မံက်တိတ်ကၠုၚ်မံၚ်တၟအ်ကၞာၚ်ဆုတအ်ဂှ်ညးညာတ်ရ၊တၞံဆုလ္ၚဵုတံပၠန်ပ္ဍဲကဵုဍေံတအ်နူကဵုခမောမ်ဂှ်ဒှ်တိုန်အာပ္ကဴရာၚ်ဆာဲတိုန်အိုတ်ရ၊၊တၞံဆုလ္ၚဵုတံပၠန်နူကဵုဟတောဲသတ်ဆုဂှ်ဒှ်တိုန်အာသတ်ဆုအိုတ်တုဲတၞံညးကဵုညးတၞးဍုက်ဍေက်၊ပ္ကဴကျောဝ်ဂေါဝ်ရာၚ်ဆာဲသတ်တကဲစှ်ေမံၚ်နူကၞာၚ်ဆုတံဂှ်တၞံဆုဍောတ်ညာတ်တိုန်တုဲဇကုဟွံဒးကဵုစိုတ်ရ၊၊ကာလဂှ်ညးသၟာန်ကျာ်၊တဳလဂုန်ကုတၞံဆုဇၞော်တအ်ဟၟးတဳလဂုန်ကဵုတၞးဆုသီုကဵုသတ်ဆုတအ်တုဲပ္ဍဲအဲဂှ်မုအရာမွဲမှဟွံကဵုရရော၊၊ကာလဂှ်ကျာ်ကလေၚ်ဟီုယွံတၞံဆုဍောတ်၊လျးတ္ၚဲကီု၊ဍာ်ဗြဲကီုတၞံဆုဆမနွံပ္ဍဲဂြိုပ်ဏံဂှ်လျးတ္ၚဲကီု၊ဍာ်ဗြဲကီုဓါတ်တိကီုတံဂှ်အဲကဵုလဝ်တုပ်တုပ်သီုဖအိုတ်ရ၊၊ကာလဂှ်တၞံဆုဍောတ်ဂှ်ကလေၚ်ဟီု၊

"ကျောဝ်စမ်အဲညိ၊ဒဒှ်အဲဂှ်တုပ်ဒၟံၚ်ကဵုဍေံတံကီုရဟာ"၊တဳလဂုန်ဟွံဓဝ်သာ်ဝွံဟီုရ၊၊

 ယွံကောန်၊ဒၟာနူကောန်ဟွံဂွံတၞးဆုတၟိဂှ်ဟိုတ်နူကောန်ဟွံမိက်ကဵုတၞးဆုတရေံတအ်ပြဟ်အာမဒှ်ရ၊၊တၞးဆုတရေံဟီုဂှ်ကြံၚ်လအ်အာတုဲမ္ဂးဍေံဒးဇြဇြကဟ်စှ်ေအာဏောၚ်၊ဂိုဟ်မံၚ်ဟွံဂွံ၊၊တၞးတရေံတအ်ဂှ်မၞးကဵုဍေံတံပြဟ်စှ်ေညိ၊ညံၚ်မၞးဂွံဂွံတၞးတၟိဂှ်စွံတာလျိုၚ်အဲ၊အဲကဵုမၞးဏောၚ်သာ်ဝွံကျာ်ဟီုကဵုတၞံဆုဍောတ်ဂှ်ရ၊၊ဟီုဟဂှ်တှ်ေပ္ဍဲအဲလေဂွံတၞးတၟိတုဲညံၚ်နဲတၞံဆုဇၞော်ဇၞော်ဂွံကျေဝ်ဂေါဝ်ကီုရဟာတီလဂုန်၊၊ဍာံပြမံၚ်၊မၞးဂှ်ပ္ဍဲမတ်အဲကျေဝ်မံၚ်တုဲတုဲရ၊၊ဟိုတ်နူမၞးမနွံကဵုတၞးဆုတရေံတုဲမေတ္တာအဲဟွံအောန်မံၚ်လ္တူမၞး၊အဲဆာန်မံၚ်မၞးပေၚ်ပေၚ်ဘိုဟ်ရသာ်ဝွံကျာ်ဟီုပၟိင်ကဵုတၞံဆုဍောတ်ဂှ်ပၠန်ရ၊၊

သဟာဲလမျီုပိုဲအယုက်ပိုဲဂွံဂၠိၚ်မွဲဟတ်၊ဂွံဂၠေံမွဲဟတ်ဂှ်ပိုဲပဟွံမာန်၊ဒ္ဂေတ်ခိုဟ်ဇကုတံကီု၊ကမၠောန်ခိုဟ်ဇကုတံကီုဂှ်ဇိုတ်ကလေအ်ဒုဟ်ဝိပါက်ဇကုမာန်ဏောၚ်မၞိဟ်ပိုဲတအ်ထေၚ်ကေတ်မံၚ်အိုတ်ရ၊၊ဒၟာနူပတှ်ေဒ္ဂေတ်ခိုဟ်ဇကုဂှ်ရတုဲဟွံပတှ်ေကျာ်၊အဵုဒၟာနူဒ္ဂေတ်ဇကုဂှ်ရဘဝဂတတေံဂှ်ဇကုဒးဒုၚ်ဒဒိုက်သံသာဏောၚ်၊၊

 သဟာဲ ညံၚ်မၞးဂွံဗၠးနူဒဒိုက်သံသာဂှ်ဗီုမၞးကဵုမၞးဂစာန်ကၟောန်မံၚ်ဗီုတၞံဆုဍောတ်တေံရဟာ၊၊ဗီုတၞံဆုဇၞော်အရာဒဒှ်ဇကုဂှ်ပအပ်ကဵုကျာ်တုဲအရာညးမပြုပြေၚ်ကဵုတၞးတၟိဂှ်ဒုၚ်တဲဟာ၊၊

ယြဴညးမွဲနွံပ္ဍဲခရေတ်မ္ဂးတေံမၞိဟ်ဂှ်ဒှ်မၞိဟ်မပြုပြေၚ်တၟိရောၚ်၊အရာကရေံတအ်ဂှ်ပြံၚ်လှာဲတုဲဇၟာပ်အရာအိုတ်သီုတံဝွံဒှ်တၟိအိုတ်တုဲရ၊၊၊တေံအရာအိုတ်သီုတံဝွံနကဵုဣဓိကျာ်ဂမျိုၚ်ဂှ်မဂွံဒှ်အိုတ်ရ၊၊

(၂ကဝ် ၅း၁၇)

 #things to consider ပရောသွက်ဂွံဗစာရဏာ AMT2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“အပါ-ညးမဖန်ပဒှ်ဂကူမၞိဟ်” (Father makes nation)

အပါ-ညးမဖန်ပဒှ်ဂကူမၞိဟ်” (Father makes nation)

မ္ၚဵုရအဴ----တ္ၚဲဏအ်ဂှ်ဒှ်တ္ၚဲယွံသွံအဲပရဲ “အပါ”အကြာရးနဳဂီုဂမၠိုင်(International Father’s day)မဒှ်ရတုဲ ပရူတ္ၚဲတၟေင်တၟဟ် “တ္ၚဲအပါ” ဏအ် ဗီုလဵုဂွံစကတဵုဗဒှ်ကၠုင်ဂှ်မိက်ဂွံလဴထ္ၜးကဵုကၠာရ၊၊တုဲမှစပ်ကဵုအပါ ပိုဲကလေင်ဗ္စာရဏာအာမွဲစွံအိုတ်စိုအ်၊၊

မၞိဟ်စပတန် “တ္ၚဲအပါ”ဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဗြဴမွဲမၞုံယၟု “သဵုနဵုရာ” Sonora Smart Dodd ဇာတိနူကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်၊ရးဝါ ယှေန်တာန် (washington)၊ ဍုင်သပံက်ကုင်(spokane)မဒှ်ရ၊၊ညးမဒှ်ကောန်ဝုတ်-ဝဳလဳယာမ်ဇက်ဇြေန်သမာတ် (William Jackson Smart)-“သဵုနဵုရာ”ဝွံပ္ဍဲသက္ကရာတ်သၞာံ(၁၉၀၉)၊ ဂတုမေ၊အဒိုတ်ဒုတိယဂှ်တိုန်စိုပ်အခန်ကၞာ သ္ပဝတ်ကျာ်-မဆေင်ကဵု “တ္ၚဲမိ” (Mother’s Day)ပ္ဍဲဘာဇြပ်လွဳမာန်ကျာ်(Church)၊မနွံပ္ဍဲဍုင် “သပံက််ကုင်”မဒှ်ရ၊၊ အဃောကလင်မံင်ဓရ်ကျာ်မဆေင်ကဵုယွံသွံအဲပရဲ “မိ”ဂှ်တုဲညးဗ္စါရဏာဂွံမွဲဂှ်-ညံင်နဲယွံသွံအဲပရဲမိဂှ်၊ယွံသွံအဲပရဲ “အပါ”ထေက်ကီုဏောင်ဂှ်ညးဒးဒုင်စသိုင်ရ၊၊

ညးမဒှ်အပါ “သဵုနိုရာ” “ဝဳလဳယာမ်”ဝွံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်သ္ပလဝ်အိန်ထံင်(၂)ဝါ၊မၞိဟ်ဒှ်တြုံကၟာဲ(၂)အလန်၊မၞိဟ်မနွံကောန်(၁၄) တၠသီုဒှ်ကောန်ပၞာန်တရေမ်မွဲတၠကီုရ၊၊ ညးမဒှ်မိ-“သဵုနဵုရာ” -Ellen “အာလေန်”ပၠန်လေကၠာဟွံဂွံဖျေဟ်ဒၞာဲကဵု အပါ “သဵုနဵုရာ”- “ဝဳလဳယာမ်”ဂှ်ဒှ်ဗြဴကၟာဲကောန်(၃)တၠကီု၊၊ ကောန် “ဝဳလဳယာံ”ကရေမ်ဂှ် (၅)တၠ၊ ကောန်“အာလေန်”ကရေမ်ဂှ် (၃)တၠ၊ “ဝဳလဳယာမ်ကဵုအာလေန်”ဂွံကောန်(၆)တၠ၊ပံင်ကောန်(၁၄)တၠမဒှ်ရ၊၊

အခိင် “သဵုနဵုရာ”ဂွံအာယုက်(၁၆)သၞာံဂှ်မိညးဒးစုတိအာရ၊၊ အခိင်ဏအ် ဒေံညး(၅)တၠတအ်ဂှ်ဍောတ်မံင်ဏီရ၊၊

စနူအခိင်မိ “သဵုနဵုရာ”စုတိကလိလောန်ဂှ် ညးမဒှ်အပါ“ဝဳလဳယာမ်”ဝွံကဵုကောၝဲဒေံ “သဵုနဵုရာ”ဂမၠိုင်တအ်ဂှ်နဒဒှ် “မိ”မွဲဂှ်လေကီု၊နဒဒှ် “အပါ”မွဲဂှ်လေကီုရံင်စံင်လွဳပရာ၊ကၠောန်ဗ္စဖါပ်ကဵုကောန်တအ်မဒှ်ရ၊၊ ဟိုတ်နူအပါဇကု “ဝဳလဳယာမ်”ဂှ်မေတ္တာ၊ဂရုဏါဇၞော်မနွံလ္တူကောန်ဇာတ်၊ ပ္ဍဲကောန်(၁၄)ဂှ်ဟွံပါ်ပါဲကၠုင် ကောန်တေံ၊ ကောန်ဏအ်မွဲသာ်ရတုဲ-ဣဝွံဏအ်ဂှ်ဒှ်ဟိုတ်Sonoraဂွံစပတန် “တ္ၚဲအပါ”မဒှ်ရ၊၊

 

“သဵုနဵုရာ”ဝွံညံင်ဂွံပတန်တ္ၚဲအပါမာန်ဂှ်လေကီု၊ညံင်မၞိဟ်ဂမၠိုင်ဂွံထံက်ဂလာန်ကဵုဇကုမာန်ဂှ်ဇကုတိုန်ဍုင်၊စှ်ေရး၊အာစန်ဒက်ကုမၞိဟ်ဂမၠိုင်၊ကုဂကောံသၟတ်၊သၟာပိုန်ဒြပ်၊သီုကောန်ကမၠောန်အလဵုအသီတအ်ကီုရ၊၊ပွမစန်ဒက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဆေင်ကဵုဂွံပတန် “တ္ၚဲအပါ”ပ္ဍဲရးဝါယှေန်တာန်ဂွံမၞိဟ်ထံက်ဂလာန် ဗွဲမဂၠိုင်ရတုဲညးအံင်ဇၞးအာရ၊၊ပ္ဍဲသက္ကရာတ်(၁၉၁၀) ဂတုဂျောန်(၁၉)တ္ၚဲအဒိုတ်တတိယဂှ်အလုံရးဝါယှေန်တာန်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် “တ္ၚဲအပါ”မာန်ကီုရ၊၊နူကဵုဏအ်ဂှ် အသိင်ခိုဟ်တိုန်၊မၞိဟ်ဆက်ထံက်ဂလာန်ကဵုတ္ၚဲဏအ်လေဂၠိုင်တိုန်ရတုဲပ္ဍဲသက္ကရာတ်(၁၉၁၆)ဂှ်ညးမဒှ်သမ္မတအမေရိကာန် “ဝဳလဇြေန်-Wilson” ဝွံ နူကဵုဍုင်ဇၞော်ဝါယှေန်တာန်ဒဳသဳ (Washington D.C) “ပဍေခလုက်စက်ကျေနာန်”တုဲနကဵုပတိုန်အလာံကၟိန်ဍုင်-ပ္ဍဲဍုင်သပံက်ကုင်ဂှ် ညးပံက်ဏာအခန်ကၞာ၊ ၜံက်က္ဍိုပ်ကၠောန်သ္ပဏာ “တ္ၚဲအပါ”နူကဵုဍုင်ဇၞော်ဝါယှေန်တာန်ဒဳသဳ (Washington D.C)မဒှ်ရ၊၊ ကာလစိုပ်သက္ကရာတ်(၁၉၂၄)ဂှ် ညးမဒှ်သမ္မတ “ဂါလဝေန်ခူလေတ်-Calvin Coolidge”ဝွံ ၜံက်က္ဍိုပ်တုဲအလုံမွဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်ညးကၠောန်သ္ပဏာ “တ္ၚဲအပါ”မဒှ်ရ၊၊

 

ယွံမိမကောၝဲဒေံဇြဟာန်တအ်ညးဂမၠိုင်အဴ----“မ” ဟွံသေင်သာ်ဂှ် “အပါ”ဟဂှ်ဟွံသေင်တှ်ေ “အဘ”အဲဍိုက်ဂှ်ကော်အပါရ၊၊ဗီုလဵုကော်ကော်ရ၊တုဲပၠန်အပါဇကုလောန်အာကဵုဒှ်၊ဂျိုင်မံင်ဏီကဵုဒှ်၊ပြာကတ်မံင်ကဵုဒှ်၊ဟွံပြာကတ်လေကဵုဒှ်၊ဟိုတ်နူအပါကဵုမိရ-ပိုဲဂွံစိုပ်ကၠုင်ပ္ဍဲလောကဏအ်ရ၊၊အရေဝ်ညးဟီု-“တဲဒဝုဲလဝ်ဟရေင်ဂွံအုပ်ဓုပ်ဂၠးကဝ်”ဗီုပတိုန်လဝ်ဂုန်စရာဲမိဂှ် စိုပ်ကၠုင်တ္ၚဲအပါပ္ၚဲကဵုတ္ၚဲဏအ်ဂှ်- ပိုဲပတိုန်ဂုန်စရာဲအပါ “ညးမဖန်ပဒှ်ဂကူမၞိဟ်”-သာ်ဝွံအိုတ်စိုအ်၊၊ပိုဲယွံသွံသ္ပအဲပရဲအပါအိုတ်စိုအ်၊၊ဗီုလဵုပိုဲယွံသွံတှ်ေခိုဟ်ရရော====

ပ္ဍဲသၠပတ်သမ္မါပရောပရာဂွံယွံသွံအဲပရဲမိမနွံမံင်ဗွဲမဂၠိုင်ကီုလေ၊သွက်တ္ၚဲဏအ်မရုဲစှ်လဝ်တင်သၠပတ်သမ္မါမ္ဂးဂှ်===

သၠပတ်ဧဖေတ်သြဝါဒအခန်(၆)ပိုဒ်(၁-၃)မဒှ်ရ၊၊

“ကောန်-တြုံဗြဴတအ်၊အတိုင်မဒးကဵုပၟိက်ကျာ်-ဂလာန်မိမဂှ်ကလင်အိုတ်၊၊ ဒဒှ်မကလင်ဂလာန်မိမဂှ်ဒှ်အရာဓဝ်သၟတ်ရောင်၊၊မိမဂှ်ရှ်ေသှ်ေအဲပရဲအိုတ်-သာ်ဝွံ

ဒှ်ပထမပညပ်မနွံကဵုဂတိရောင်၊၊ဂတိမဆေင်ကဵုပညပ်ဝွံဂှ်မၞးတအ်ဂွံဂျိုင်လမျီုတုဲဂွံမံင်လအ်ပ္ဍဲလတူတိရောင်သာ်ဝွံမကၠုင်ရ”၊၊

ဂလာန်သၠပတ်သမ္မါဟီုတွံလဝ်မ္ဂးဂှ်=ပွမကလင်ဂလာန်မိမဂှ်ပွမဒးပၟိက်ကဵုကျာ်၊ဒှ်ပွမဓဝ်သၟတ်ဏောင်၊၊သွက်ကောန်ဇာတ်တအ်ဂှ်ဒှ်ပညပ်ကျာ်ပဌမဘိုအ်ဂွံဒ္ဂေတ်အာမဒှ်ရ၊၊ဂုန်ဖဵုမစှ်ေစိုပ်မ္ဂးဂှ်-အာယုက်ဂွံဂၠိင်၊ဂွံဂျိုင်-ဂွံမံင်လအ်လ္တူတိဏောင်၊၊အဵုညအ်ဂှ်ဒှ်ဂတိကျာ်ဏောင်သဟာဲတအ်၊၊လ္ပဒှ်သလှ်ေပၟာညိ၊ကၠောန်ဗက်၊ဒဂေတ်ဗက်အာအိုတ်ညိ၊၊

မၞိဟ်သၟတ်ခေတ်လၟုဟ်ဏအ်မုဍေံတအ်ထေင်ကတ်မွဲဂှ်-ယဝ်ကလင်ဂလာန်မိမ၊ဂလာန်အာစာတှ်ေပွမသၠးပွးဍေံတအ်ဒးဒုင်ကၟာတ်အာဏောင်၊၊ဒှ်မံင်ပလန်ဂတးရ၊၊ဟိုတ်နူဟွံကလင်အရေဝ်မိမ၊ဟွံကလင်အရေဝ်အစံင်အာစာ၊ဟိုတ်နူဟွံဗက်သၞောဝ်ဥပဒေ- မၞိဟ်သၟတ်ဗွဲမဂၠိုင်

ဒးစိုပ်အာဒၞာဲမဍန်ဂြေက်၊ဒးဒုင်ဒက်ကၠေင်၊ဒးစိုပ်အာပ္ဍဲထံင်၊ဒးစိုပ်အာပ္ဍဲဂုက်တအ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊

ယွံညးမဒှ်ကောန်-ဇၞော်ဇၞော်ဍောတ်ဍောတ်၊ဝုတ်တ်ဗၠာဲဗၠာဲတအ်-ပွမကလင်ဂလာန်အရေဝ်မိမဂှ်ဒးမံင်ကဵုပၟိက်ကျာ်၊ကျာ်မဇိုန်ဖျေဟ်ကဵုဂုန်ဖဵုရဏောင်ဂှ်တီအာရတုဲအဝ်ကဵုဂွံဒုင်စသိုင်မာန်အိုတ်ညိရအဴ၊၊

 

 

င္ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ် Value of Life

“ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်”

         ဇၟာပ်ကပေါတ်ကညောတ်မၞိဟ်ပိုဲတံစကာသုၚ်စောဲမံၚ်တံကီုကပေါတ်စၞစစၞသုၚ်တံကီုၚုဟ်မးဍေံကဵုဍေံ,ၚုဟ်အောန်,ၚုဟ်ဂၠိုၚ်နွံမံၚ်သီုဖအိုတ်ရ၊၊ၚုဟ်မးကပေါတ်ကျဏအ်တံဂှ်ပၠန်လေတၠဒြပ်၊တၠကပေါတ်ညးမပိုၚ်ပြဳလဝ်၊ ညးမကၠောန်ပတိတ်လဝ်တံဂှ်ဟေၚ်ရ, ခုတ်ၚုဟ်မးတုဲညးတအ်သွံ၊ ညးတံပတိုန်စွံလဝ်ပ္ဍဲဗွဝ်ဖျာအိုတ်ရ၊၊ဆၜိုတ်ကပေါတ်ကညောတ်ဟွံမွဲမံၚ်ကဵုလမျီုဂှ်ၚုဟ်မးနွံမံၚ်တှ်ေမၞိဟ်ဂှ်ၚုဟ်မးဒးနွံဂၠိုၚ်နူကဵုကပေါတ်ကျဏအ်ရဟွံသေၚ်ဟာသဟာဲတံ၊၊ညံၚ်ပိုဲဂွံတီၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ် ကၠာအိုတ်“ဘဝမၞိဟ်ဗီုလဵုဂွံကၠုၚ်၊တုဲပၠန်ညးဂှ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဘဝမၞိဟ်”ဂှ် ပိုဲတအ်ဒးတီထေက်ရ၊၊

 

ပ္ဍဲသၠပတ်သမာကျာ်ဟီုတွံလဝ်ဂှ် “မၞိဟ်ဂှ်ကဆံၚ်သဝ်နူကျာ်ညိဓဝ်ရ”(ဆာလာမ်၈း၄)၊၊တုဲပၠန် “မၞိဟ်ဂှ်တုပ်သၟဟ်ကဵုအယောၚ်အလာကျာ်ဏောၚ်”(ပဌမကဝ် ၁း၂၆ဒဵုစိုပ်၂၇)၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရမၞိဟ်ဟီုဂှ်ဒှ် “ကောန်တၞောဝ်ကျာ်ရ”၊၊ (ကလုတ်၁၇း၂၈) ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဒဵုကဵုကဆံၚ်ဏအ်ဒးသၠုၚ်ပြဲမံၚ်ရဟာ၊၊

        

ပ္ဍဲကဵုသတ်ဂမၠိုၚ်မဂျိုၚ်တဴမံၚ်လမျီုမၞိဟ်ဂှ်ဒှ်သတ်မနွံကဵုဂမြၚ်ညာန်သၠုၚ်အိုတ်ရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရလ္တူသတ်တိရစ္ဆာန်တံဂှ်မၞိဟ်ဂွံအုပ်လဒံ၊၊သတ်တိရိစ္ဆာန်တအ်ဂှ်ဍေံတအ်ဒးမံၚ်အသၟဝ်ပွမအုပ်လဒံမၞိဟ်၊ဍေံတအ်မံၚ်လ္တူမၞိဟ်ဟွံဂွံ၊၊

ဟိုတ်ဂှ်ရဆေင်ကဵုဘဝမၞိဟ်တုဲ အစာအလၚ်ကာဒွက်,သီုဒှ်သၟိၚ်ဨကရာတ်ဍာဝိက်ဂှ်  မၞိဟ်ဝွံပသာ်မၞိဟ်ရောသာ်ဂှ်ဒှ်တုဲတဳလပိုန်ဂွံဗှ်သၞာရော? !ကောန်မၞိဟ်ဝွံပသာ်မၞိဟ်ရောသာ်ဂှ်ဒှ်တုဲသွက်ဂွံရံၚ်စံၚ်ဂှ်မဒးကညကၠုၚ်ရော?

သာ်ဝွံဒှ်တဴပွမအံသဝ်တုဲချူဇန်လဝ်ဒွက်အလၚ်ကာမကော်ခဴစသၠပတ်ဆာလာမ်ပ္ဍဲလၟိုဟ်(၈)ဂှ်ရ၊၊

 

ညံၚ်နဲသၟိၚ်ဇၞော်ဍာဝိက်အစာလၚ်ကာကီု “အဲဍိက်ဂှ်မုပကၠုၚ်ဒှ်မံၚ်ဘဝမၞိဟ်၊၊သတ္တဝါတၞဟ်ဟ်တအ်ဂှ်မုပဍေံတံဟွံကၠုၚ်ဒှ်ဘဝမၞိဟ်ကီုရရော”ဂလာန်သၟာန်တအ်ဂှ်မၞးကေၚ်သၟာန်မံၚ်ကီုရဟာ၊၊

 

ဟိုတ်နူကံနူအတိက်တေံတုဲသတ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ်ကၠုၚ်ဒှ်ဘဝမၞိဟ်၊ဟိုတ်နူကံနူအတိက်တေံတုဲသတ်လ္ၚဵုတအ်ပၠန်,ကၠုၚ်ဒှ်ဘဝသတ္တိရိစ္ဆာန်သာ်ဝွံမၞိဟ်ပိုဲတအ်မလေပ်ဟီုအိုတ်ရ၊၊

        

သဟာဲဘဝမၞိဟ်ဂှ်မိက်ကေတ်ဟွံဂွံ၊၊ကၞိၚ်ထောံဖျေံနူဂၠးအကာသမွဲတၞုၚ်ဂှ်ကၠုၚ်ဇီုဒိဒးကဵုကၞိၚ်လ္တူတိဇၞော်မွဲတၞုၚ်ဂှ်လောဲမံၚ်ဏီ၊ဆဂးဂွံဒှ်ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဟွံလောဲသွာဂလာန်သာ်ဝွံဏအ်ဂှ်ကေၚ်မိၚ်မံၚ်အိုတ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊

 

   ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဗီုလဵုဂွံကၠုင်၊ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဗီုလဵုဒှ်ကၠုင်အခိင်ဂွံလဝ်ဘဝမၞိဟ်,ညံၚ်ပိုဲမၞိဟ်တံဂွံဆဵုဂဗကဵုကျာ်တုဲဂွံပတေဟ်ကျာ်မာန်ဂှ်ကျာ်ကညစှ်ေကၠုၚ်လောကနဒဒှ်ယေသှုခရေတ်တုဲရ၊၊

        

သဟာဲဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဘဝမၞိဟ်ဂှ်သၠုၚ်ပြဲမံၚ်ကွေံကွေံရ၊၊ဟိုတ်မ္ဂးဂှ်ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်မွဲဟေၚ်ရဂွံဆဵုကဵုကျာ်မာန်ဏောၚ်၊ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်ဟေၚ်ရဂွံပတှ်ေကျာ်မာန်ဏောင်၊၊ပ္ဍဲကဵုဘဝဂျိုၚ်လမျီုမွဲချိန်ခဏဂှ်ယဝ်ဟွံပတှ်ေကျာ်တှ်ေအခေါၚ်ဗၠးၜးနူဒုဟ်သံသာဟွံမာန်ရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရတၠညးယေသှုခရေတ်မဒှ်တၠလမျီုမၞိဟ်,ဟီုပၟိၚ်လဝ်မ္ဂးဂှ်မၞိဟ်ဝွံအိုတ်အလုံမွဲလောကသီုဖအိုတ်ဂှ်ပိုၚ်ပြဳမာန်ကီုလေပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်ဏအ်ဟွံပတှ်ေကျာ်တှ်ေမုဂုန်ဟွံမွဲ၊၊တေံမၞိဟ်ဝွံဒှ်မၞိဟ်ကျဘဝရ၊၊ဆဒြပ်မွဲမွဲဂှ်သၠာဲဂတးဘဝမၞိဟ်ဟွံမာန်၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဂၠိုၚ်နူကဵုၚုဟ်မးအလုံမွဲလောကစက္ကဝါရ၊၊(သၠပတ်ခရေတ်ဝင်မာတ်သာဲ၁၆း၂၆)

 

တေံကၠာတေံပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲတၠဂှ်ကောန်ဗၠာဲမွဲမနွံရ၊၊ကောန်ဗၠာဲဂှ်အပါ,င္ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်ၜိုတ်ခလိုၚ်လဵုနွံမံၚ်ရောသာ်ဝွံသၟာန်အပါဇကုရ၊၊ကာလဂှ်ညးမဒှ်အပါဝွံကဵုကောန်ဇကုတၟအ်ဍောတ်မွဲကလောံတုဲကောန်,တၟအ်ဍောတ်ဏအ်ဂှ်ကေတ်တုဲအာသွံပ္ဍဲဖျာညိ၊ညးမွဲမွဲသၟာန်မွဲစိရောတှ်ေမုလ္ပဟီုမွဲသာ်ထၜးလပှ်တဲၜါတၞုၚ်၊၊တီင္ၚုဟ်တုဲမ္ဂးစဴကၠုၚ်ညိသာ်ဝွံဗကန်ကဵုကောန်ဇကုရ၊၊

အတိုၚ်အပါဟီုကောန်ဝွံအာပ္ဍဲဖျာရ၊၊မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠဂှ်ဆဵုတုဲ,အာ-တၟအ်ကလောံဏအ်ဂှ်အဲရာန်တုဲ စွံပ္ဍဲကၠအ်ပ္ကဴအဲဏောၚ်၊မူစိရော?ကာလဆဵုလပှ်တဲၜါတၞုၚ်မ္ဂးအဝ်(၂)ဒဝ်လာဟာ၊၊အဲရာန်ဏောင်သာ်ဝွံမၞိဟ်ဗြဴဟီုရ၊၊ကာလဂှ်မၞိဟ်ဗၠာဲဝွံစဴသ္ရိတုဲဟီုကဵုအပါဇကုရ၊၊အပါတၟအ်ဏအ်ဂှ်မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ,ရာန်နကဵုင္ၚုဟ်မး(၂)ဒဝ်လာဏောင်၊၊ကာလဂှ်အပါဂှ်ကလေၚ်ဟီု,ကောန်,အလန်ဏံအာပ္ဍဲတိုက်ထၜးပြး(ပြတိုက်)ညိ၊၊ညးမွဲမွဲသၟာန်ၚုဟ်မးမ္ဂးမုပဟီုမွဲသာ်လပှ်တဲၜါတၞုၚ်ဂှ်ရထၜးပၠန်၊၊အတိုၚ်အပါဟီုဗကန်ကောန်ဂှ်အာပၠန်ရ၊၊ မၞိဟ်မနွံကဵုတာလျိုၚ်ပ္ဍဲတိုက်ထၜးပြးဂှ်သၟာန်,တၟအ်ဏအ်ဂှ်မွဲစွံရောသၟာန်တုဲကာလဆဵုလပှ်တဲၜါတၞုၚ်ဂှ်အဝ်,ဒဝ်လာ(၂၀၀၀)ရဟာ၊၊အဲရာန်ဏောၚ်၊၊ကာလဂှ်ကောန်ဗၠာဲဝွံကလေၚ်စဴသ္ၚိတုဲကလေင်လဴကဵုအပါဇကုပၠန်၊၊တၟံဏအ်ဂှ်ဒဝ်လာ(၂ဝဝဝ)ၚုဟ်မးနွံမံင်အပါ၊၊ကာလဂှ်အပါကလေၚ်ဟီုကဵုကောန်၊ခိုဟ်ဩန်ရကောန်၊၊လၟုဟ်လက်ကရဴအိုတ်ဒၞာဲကောန်ဒးအာမ္ဂးဂှ်အာပ္ဍဲဖျာသွံမတ်စိန်ထဝ်ဩန်ညိ၊၊အတိုၚ်ကၠာဂှ်ရပပၠန်ဂးတုဲ ကောန်ဗၠာဲဝွံအာရ၊၊ကာလစိုပ်ပ္ဍဲဖျာသွံမတ်စိန်, တၠဖျာဂှ်ညာတ်ဒးတၟအ်ကလောအ်ဍောတ် ဏအ်တုဲဗွဲမအံသဝ်ဒှ်တဴရ၊၊ဟိုတ်မ္ဂးဂှ်တၟအ်ဍောတ်ဏအ်ဂှ်ဒှ်မံၚ်တၟံစိန်၊ဍာ်ဒကေဝ်ခိုဟ်မံၚ်ကွေံကွေံရ၊၊ကာလဂှ်တၠဖျာသၟာန်မုစိရောကောန်ဗၠာဲ၊၊ကောန်ဗၠာဲဂှ်ဗစူတိုန်လပှ်တဲၜါတၞုၚ်၊၊အဝ်ခိုဟ်ဩန်ရ၊အဲရာန်နကဵုဒဝ်လာ(၂၀,၀၀၀) ဏောၚ်၊၊ ကာလဂှ်ကောန်ဗၠာဲဝွံဗွဲမမိပ်သၠောၚ်စဴဇရေၚ်အပါဇကုတုဲ အပါတၟအ်ဏံဂှ် ၚုဟ်မးဍေံနွံမံင်ဒဝ်လာ(၂၀,၀၀၀)ဏောၚ်၊၊ ကာလဂှ်အပါဂှ်လေ ကောန်ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်အေညအ်ရ၊၊ ကောန်ဂှ်ကၠုၚ်နူအလဵု၊ဒှ်ကောန်ညးဂှ်၊လောဲမံၚ်ကဵုဒှ်၊ဝါတ်မံၚ်ကဵုဒှ်၊ၚုဟ်မးဘဝကောန်ဂှ်ဍေံဟွံတန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲအရာဏံ၊၊တၚ်အဓိကဇၞော်အိုတ်ဂှ်ဘဝကောန်ဂှ်ကောန်ပအပ်စွံပ္ဍဲဒၞာဲအလဵုရရော?

        

ယွံသဟာဲၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်ကျာ်ဂမျိုၚ်ခုတ်ၚုဟ်ဂၠိုၚ်နူကဵုၚုဟ်မးစက္ကဝါရ၊၊ဘဝသဟာဲဂှ်ကျာ်ကဵုလဝ်၊ကျာ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ရတုဲဘဝဂျိုၚ်လမျီုလၟုဟ်ဂှ်ပတေဟ်ညးတုဲပအပ်ပ္ဍဲတဲညးဟာ၊ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်ကယျာန်ပါဲညးဟာဂှ်ဗ္စာရဏာတုဲပါ်ပါဲညိရအဴ၊၊

By the law of grace your sins are forgiven

“နကဵုဓဝ်ဂုန်-အဲကဵုမၞးဂွံဗၠးနူဒုဟ်သံသာ”

“ကအ်ဂှ်ဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲကဵုကရး၊ ကရးဂှ်ဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲမံင်ကဵုကအ်” (ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ကိုင်းကျွန်းမှီ) အရေဝ်မၞိဟ်ဟီု ပိုဲကေင်မိင်မံင်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊မၞိဟ်ဟီုဂှ်ဆဇကုမွဲဓဝ်မံင်ကေတ်ဟွံဂွံ-ဒးမံင်ကဵုဒကအ်ဒၚောဝ်၊ ဒးမံင်ကဵု ဂကောံဂကအ်၊ ဒးမံင်ကဵုဂြောဝ်ကၟိန်သ္ၚိ၊ဒးလုပ်တိတ်အကြာမၞိဟ်၊ဒးစုက်လုက်ကဵုမၞိဟ်၊ ဒးမံင်ပဍဲ ပွဳဗွိုင် မၞိဟ်တအ်မဒှ်ရ၊၊ ဍုင်ရးနဳဂီုဟီုဂှ် နူကဵုကၟိန်သ္ၚိ-ဒှ်ကွာန်၊နူကွာန်ဒှၚ်ဍုင်၊နူကဵုဍုင်ဒှ်ကၠုင်ရးနဳဂီုရ၊၊ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဂှ် ဟိုတ်ဒးမံင်အကြာသ္ၚိရေင်ကၟေင်ဆက်မံင်ရတုဲ မွဲသ္ၚိကုမွဲသ္ၚိအခါဒးဟလေအ်ကဵုညးသ္ကအ် ၜဵု၊ ဟရံက်၊ ကပေါတ်ကညောတ် သုင်စဲမွဲမွဲသာ်တအ်လေ နွံမံင်ကီုရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရ “ကၠေအ်ဒြပ်ညးတှ်ေ ဒးကလေင် ကဵုညးဏောင်” ၊ ဒြပ်ညးလ္ပကၠတ်၊လမျီူညးလ္ပဂစိုတ်၊ သမ္ဘာညးလ္ပလုတ်လီု-သာ်ဝွံညံင်ဂွံညဳသာ သၟဟ်သၟောန်ကဵုပွဳဗွိုင်ဂှ် မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဒးစွံလဝ်ပညတ်ရ၊၊ ယဝ်ရလုတ်မှာအာကဵုပညတ်တေံမွဲမွဲမ္ဂး ဒးစိုပ်သ္ၚိ မၞောအ်မၞိဟ်၊ဒးစိုပ်ရုင်၊ဒးစိုပ်ဂါတ်အိုတ်ရ၊၊အဵုပညတ်ကျဏအ်ဂှ်မၞိဟ်ခေတ်အဆက်ဆက်တအ်ဒုင်တဲကၠုင်၊သုင်စဲကၠုင်ဒၟံင်ရတုဲဒှ်အာ ဓဝ်ပညတ်၊ဒှ်အာသၞောဝ်ဥပဒေပဍဲဂကောံဂကအ်မၞိဟ်၊ပဍဲဂကူမၞိဟ်တအ်ရ၊၊

ပဍဲဂကူမၞိဟ်မွဲဂကူကဵုဒှ်၊ ဂကောံဂကအ်မၞိဟ်ကဵုဒှ် ၜိုန်ရတေံဓဝ်ပညတ်ဂှ်ဟွံမွဲစွံထောအ်ကၠာ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဂှ်ပဍဲကဵုသတ်ဂမၠိုင်မဂျိုင်ဂှ်  မၞိဟ်ဂှ်ဒှ်သတ်မဇၞော်သၠုင်ပြဲကဵုညာန်အိုတ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာမၞိဟ်ပိုဲတအ် ကၠောန်သ္ပဏာ မွဲမွဲလုပ်မှာအာမ္ဂး ၜိုန်ရမၞိဟ်ဂမၠိုင်ဟွံတီ၊ဟွံညာတ်ကီုလေဇကုဇကုဂှ်တီမံင်၊ဆဵုညာတ်မံင်-

ဂုန်နူဏအ်ရ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဟီုစမံင်မွဲဂှ် “လှေအ်စညးတၞဟ်သ္အာင်ဂွံကီုလေ ဇကုဇကုဂှ်လီစဟွံဂွံ”၊၊ မုဟိုတ်ရရောဟီုတှ်ေ-“ဓဝ်မနွံပဍဲဇကု”မတွံဂး “စိုတ်မတီဒုဟ်ဖဵုဇကု”(Self Conscious)ဂှ် ပဍဲမၞိဟ်ပိုဲတအ် နွံမံင်သီုညးဖအိုတ်ရတုဲ-ဟေ--မၞးကၠောန်ဗၠောတ်မံင်ရဏး၊ လဟီုမၞးဂှ်မှာရာမံင်ရဏောင်-သာ်ဝွံ တေံဓဝ်မတီဒုဟ်ဖဵုဇကုဂှ်လဲထ္ၜးမံင်ကဵုဇကုရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရမၞိဟ်နွံကဵုဓဝ်ပညတ်ဂှ်လုတ်မှာအာမွဲမွဲမ္ဂး အတိုင်ဓဝ်ပညတ် ဒးဒုင်စီရေင်ဒုဟ်၊မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ပညတ်ပၠန်လေအတိုင်ဓဝ်မနွံအပဍဲဇကုဂှ်ဒးဒုင်စီရေင် ဒုဟ်ဒန်ကီု(သၠပတ်ရဝ်မသြဝါဒအခန်-၂၊ပိုဒ်၁၂-၁၅)၊၊ဟွံတၞဟ်ခြာမံင်ညးသကအ်ရဘုဟ်၊၊ “ကောန်လောကဳအိုတ်သီုတအ်ဝွံပဍဲဂတကျာ်ဂမျိုင်ဂှ်ဆဗၞတ်ဂလာန်မွဲပါင်ဟီုဟွံမာန်တုဲဒှ်ညးမစိုပ်ဒုဟ်အိုတ်ရ (ရဝ်မ၃း၁၉)၊၊

”ဇၟာပ်မၞိဟ်အိုတ်သီု တအ်ဝွံလုတ်အာဂှ်ဒှ်တုဲပဍဲဂတကျာ်ဂမျိုင်ဂှ်စရာဲလီုအိုတ်တုဲရ”(ရဝ်မ၃း၂၃)၊၊

သဟာဲ--ဖဵုဒုဟ်ဂှ်ဒှ်ကၠုင်နူကံ(၃)သာ်မကော်ခဴစ ကာယကံ၊ဝစဳကံ၊မနောကံ-မဒှ်အိုတ်ရ၊၊ကံဟီုပၠန်လေ ပွမၞိဟ်ပိုဲတအ်မကၠောန်၊ပွမဟီု၊ပွမချပ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊နကဵုဇကုကာယဇကုၜုင်တက်၊တေအ်ဟဏိက်ဏာ တအ်ဂှ်ဒှ်ကာယကံ၊၊ဝစဳကံဟီုဂှ်နကဵုသၟောန်ပါင်ဇကုဟီုဗျုတ်ဗ္ဒေက်၊လက်ချဲ၊စဴပရူ၊သေက်ဇဵုဏာကဵုညးတၞဟ်ရ၊၊အဵုကာယကံ၊ဝစဳကံ-ကံ (၂)သာ်ဏအ်ဂှ်ဍေအ်ပြာကတ်ဒၟံင်၊မၞိဟ်ဂမၠိုင်မိင်ညာတ်ဆဵုမံင်ဏောင်၊၊ တုဲပၠန်ညးမဒုင်မွဲလပါ်ဂှ်ယဝ်ဒုင်ဒဝ်ဟွံမာန်တှ်ေ ဒှ်ဂဗုတ်၊ဒှ်အမှု၊ၝောအ်မၞိဟ်တအ်၊ညးတၠသၞောဝ်တအ်ဂှ် ဒးစီရေင်ကဵုဏာဒုဟ်ဒန်မဒှ်အိုတ်ရ၊၊မနောကံဂှ်ကၠုင်နူအပဍဲရတုဲၜိုန်ရလုတ်အာဒှ်ကီုဍေအ်ဟွံပြာကတ်တုဲညးတၞဟ်ဟွံတီ၊ဇကုရတီ၊၊လုတ်မှာအာကဵုမနောကံတှ်ေညးဂှ်ကၠုင်စီရေင်၊ညးဂှ်ဒးဒုင်အိုတ်ရရော၊၊

ပဍဲသၠပတ်သမ္မာကျာ်ဂှ် “ကျာ်ဂမျိုင်ဝွံပဍဲကဵုဇၟာပ်မၞိဟ်အိုတ်သီု အတိုင်ဇကုမဒ္ဂေတ်ဂှ် လေဲကဵု ဒုဟ်ဖဵုရောင်” သာ်ဝွံ ပဍဲသၠပတ်ရဝ်မသြဝါဒအခန်(၂) ၊ပိုဒ်(၆)ဂှ်ဟီုလဝ်ဗွဲမကၠးဖဍးရ၊၊

အရေဝ်မၞိဟ်ပိုဲဟီု “ကံဇကုရဍေအ်ဗက်ကၠုင်ဇကု”ဏောင်ဂှ်-“ဒုဟ်ဖဵုဇကုဂှ်ဗက်ကၠုင်ဇကု”မဒှ်ရ ၊၊ ဒးဒုင်ဟလအ်လဵုရရော၊၊ မွဲစိဘဝအဆက်ဆက် ဒးဒုင်အာရရော၊၊ဒုဟ်ဖဵုဏအ်ဂှ်ဒးဒုင်စီရေင်တုဲမှဂွံဗၠး-ဒုဟ်ဂှ်ဗၠးမှတေံမၞိဟ်ဂှ်ဂွံဒှ်မၞိဟ်မသ္တပ်လဂူရသေင်ဟာ၊၊ “ကျာ်မနွံကဵုမေတ္တာဏောင်မၞးတအ်ဟီုတွံမံင်တှ်ေ-ဗီုလဵုဂွံဒှ်ကျာ်မစီရေင်ဒုဟ်ရရော”၊၊ဂလာန်သၟာန်ဏအ်ဂှ်ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရ၊၊ဍာံမံင်-“ကျာ်မနွံကဵုမေတ္တာဂှ် ဒှ်တၠသၞောဝ်၊သီုဒှ်ကျာ်မသတပ်လဂူရ “ ၊၊ ဒုဟ်နွံတှ်ေအတိုင်ဒုဟ်ဂှ်ရဒးစီရေင်၊ဒးကဵုဒုဟ်ဒန်ဏောင်၊၊ဗီုမၞိဟ်တၠသၞောဝ်မနွံပဍဲလောကတအ် -ရံင်မုက်မၞိဟ်တေံ၊ရံင်မုက်မၞိဟ်ဏအ်၊ဒးရံင်မုက်ပူဂဵုတေံ၊ဒးရံင်ပူဂဵုဏအ်တုဲမှဖျေဟ်စီရေင်ဒုဟ်ဒန်ဟွံသေင်၊ သၠပတ်ဟီုလဝ်ဂှ် “ကျာ်ဂမျိုင်ဝွံမုက်ညးမွဲမွဲဂှ်ဟွံလေပ်ရံင်” (ရဝ်မ ၂း၁၁)၊၊ ပဍဲလောကပိုဲဒုဟ်ဇၞော်အိုတ်ဒးဒုင်စီရေင်တှ်ေ မုဒုဟ်ရရော၊၊ အမိင်ဂစိုတ်ရ၊၊ ကျာ်ဂမျိုင်မနွံကဵု မေတ္တာဝွံ ဟိုတ်နူဆာန်ကောန်လောကဳအိုတ်သီုတအ်ဗွဲမလောန်ရတုဲညးကၠုင်ဒုင်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်(နဒဒှ်ယေယှု)၊မၞိဟ်ပိုဲတအ်ညံင်ဂွံဗၠးနူဒုဟ်မာန် ဇၞးဒုဟ်ဖဵုမၞိဟ်လောကဒးဒုင်ဂှ် ညးဒုင်ဂစိုတ်ဏာတုဲရ၊၊ ဆးညးမပတှ်ေ ကုယေယှုဒုင်ကေတ်ဏာဒုဟ်ဇကုဝွံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဂွံဗၠးၜးအာနူဒုဟ်သံသာရတုဲဂွံဒုင်ကော်ညးမသတပ်လဂူရ၊၊ညးဂှ်အခိင်လမျီုလောကအိုတ်အာမ္ဂး ”လမျီုထာဝရမတွံဂးဒၞာဲဌာန်ခိုဟ်ဘုံပြဲတေံဂှ်ဂွံလုပ်စအာ”မဒှ်ရ၊၊

ယွံမိမကောၜၝဲဒေံကောန်ဂကူပိုဲမန်တအ်ညးဂမၠိုင်အဴ---သွက်ဂွံဗ္စာရဏာမ္ဂးဂှ်

၁၊၊ပွအဲမလေပ်စီရေင်ဒုဟ်ညးတၞဟ်သ္အာင်၊ပွအဲမလေပ်ညာတ်ဒုဟ်ညးတၞဟ်ဂှ် ဒုဟ်အဲလေကျာ်ညာတ်မံင်ရတုဲ အဲလေဒးဒုင်စီရေင်ဒုဟ်ကီုရဏောင်၊၊

၂၊၊တ္ၚဲယး၊တ္ၚဲဂတဗီုလဵုဇကုကတဵုဒှ်အာမာန်ဂှ်ဟွံတီမံင်ရတုဲအခိင်လၟုဟ်ဂှ်ဒှ်အခိင်ဒးဂွံသံဝေဂရ၊၊အခိင်ဂျိုင်မံင်လမျီုတ္ၚဲဏအ်ဏီဂှ်ဒှ်အခိင်ကျာ်မအေင်ဒုင်၊ဒှ်အခိင်ကျာ်မကော်က္သေအ်ကၟဝ်ပ္အောဝ်လဴမံင်ဇကုရဏောင်ဂှ်ကဵုဂွံတီဗ္စာရဏာဗိုန်ဗိုန်အိုတ်တုဲဓဝ်ဂုန်-မဒှ်ကျာ်နာဲဟံင်ပြာ် ယေယှု ပတုဲကၠုင်လဝ်ဖဵု၊ သၠးကၠုင်လဝ်လမျီု၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုလဝ်ဂှ်သြဝ်ကဵုဂွံဒုင်ကေတ်သာဓုမာန်ညိရအဴ----