• Home
  • Daily Programmes
  • Download This Month
  • Downloads All
  • Special topics
  • English for Everyday use

Facebook

Books for Print

By the law of grace your sins are forgiven

“နကဵုဓဝ်ဂုန်-အဲကဵုမၞးဂွံဗၠးနူဒုဟ်သံသာ”

“ကအ်ဂှ်ဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲကဵုကရး၊ ကရးဂှ်ဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲမံင်ကဵုကအ်” (ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ကိုင်းကျွန်းမှီ) အရေဝ်မၞိဟ်ဟီု ပိုဲကေင်မိင်မံင်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊မၞိဟ်ဟီုဂှ်ဆဇကုမွဲဓဝ်မံင်ကေတ်ဟွံဂွံ-ဒးမံင်ကဵုဒကအ်ဒၚောဝ်၊ ဒးမံင်ကဵု ဂကောံဂကအ်၊ ဒးမံင်ကဵုဂြောဝ်ကၟိန်သ္ၚိ၊ဒးလုပ်တိတ်အကြာမၞိဟ်၊ဒးစုက်လုက်ကဵုမၞိဟ်၊ ဒးမံင်ပဍဲ ပွဳဗွိုင် မၞိဟ်တအ်မဒှ်ရ၊၊ ဍုင်ရးနဳဂီုဟီုဂှ် နူကဵုကၟိန်သ္ၚိ-ဒှ်ကွာန်၊နူကွာန်ဒှၚ်ဍုင်၊နူကဵုဍုင်ဒှ်ကၠုင်ရးနဳဂီုရ၊၊ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဂှ် ဟိုတ်ဒးမံင်အကြာသ္ၚိရေင်ကၟေင်ဆက်မံင်ရတုဲ မွဲသ္ၚိကုမွဲသ္ၚိအခါဒးဟလေအ်ကဵုညးသ္ကအ် ၜဵု၊ ဟရံက်၊ ကပေါတ်ကညောတ် သုင်စဲမွဲမွဲသာ်တအ်လေ နွံမံင်ကီုရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရ “ကၠေအ်ဒြပ်ညးတှ်ေ ဒးကလေင် ကဵုညးဏောင်” ၊ ဒြပ်ညးလ္ပကၠတ်၊လမျီူညးလ္ပဂစိုတ်၊ သမ္ဘာညးလ္ပလုတ်လီု-သာ်ဝွံညံင်ဂွံညဳသာ သၟဟ်သၟောန်ကဵုပွဳဗွိုင်ဂှ် မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဒးစွံလဝ်ပညတ်ရ၊၊ ယဝ်ရလုတ်မှာအာကဵုပညတ်တေံမွဲမွဲမ္ဂး ဒးစိုပ်သ္ၚိ မၞောအ်မၞိဟ်၊ဒးစိုပ်ရုင်၊ဒးစိုပ်ဂါတ်အိုတ်ရ၊၊အဵုပညတ်ကျဏအ်ဂှ်မၞိဟ်ခေတ်အဆက်ဆက်တအ်ဒုင်တဲကၠုင်၊သုင်စဲကၠုင်ဒၟံင်ရတုဲဒှ်အာ ဓဝ်ပညတ်၊ဒှ်အာသၞောဝ်ဥပဒေပဍဲဂကောံဂကအ်မၞိဟ်၊ပဍဲဂကူမၞိဟ်တအ်ရ၊၊

ပဍဲဂကူမၞိဟ်မွဲဂကူကဵုဒှ်၊ ဂကောံဂကအ်မၞိဟ်ကဵုဒှ် ၜိုန်ရတေံဓဝ်ပညတ်ဂှ်ဟွံမွဲစွံထောအ်ကၠာ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဂှ်ပဍဲကဵုသတ်ဂမၠိုင်မဂျိုင်ဂှ်  မၞိဟ်ဂှ်ဒှ်သတ်မဇၞော်သၠုင်ပြဲကဵုညာန်အိုတ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာမၞိဟ်ပိုဲတအ် ကၠောန်သ္ပဏာ မွဲမွဲလုပ်မှာအာမ္ဂး ၜိုန်ရမၞိဟ်ဂမၠိုင်ဟွံတီ၊ဟွံညာတ်ကီုလေဇကုဇကုဂှ်တီမံင်၊ဆဵုညာတ်မံင်-

ဂုန်နူဏအ်ရ မၞိဟ်ပိုဲတအ်ဟီုစမံင်မွဲဂှ် “လှေအ်စညးတၞဟ်သ္အာင်ဂွံကီုလေ ဇကုဇကုဂှ်လီစဟွံဂွံ”၊၊ မုဟိုတ်ရရောဟီုတှ်ေ-“ဓဝ်မနွံပဍဲဇကု”မတွံဂး “စိုတ်မတီဒုဟ်ဖဵုဇကု”(Self Conscious)ဂှ် ပဍဲမၞိဟ်ပိုဲတအ် နွံမံင်သီုညးဖအိုတ်ရတုဲ-ဟေ--မၞးကၠောန်ဗၠောတ်မံင်ရဏး၊ လဟီုမၞးဂှ်မှာရာမံင်ရဏောင်-သာ်ဝွံ တေံဓဝ်မတီဒုဟ်ဖဵုဇကုဂှ်လဲထ္ၜးမံင်ကဵုဇကုရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရမၞိဟ်နွံကဵုဓဝ်ပညတ်ဂှ်လုတ်မှာအာမွဲမွဲမ္ဂး အတိုင်ဓဝ်ပညတ် ဒးဒုင်စီရေင်ဒုဟ်၊မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ပညတ်ပၠန်လေအတိုင်ဓဝ်မနွံအပဍဲဇကုဂှ်ဒးဒုင်စီရေင် ဒုဟ်ဒန်ကီု(သၠပတ်ရဝ်မသြဝါဒအခန်-၂၊ပိုဒ်၁၂-၁၅)၊၊ဟွံတၞဟ်ခြာမံင်ညးသကအ်ရဘုဟ်၊၊ “ကောန်လောကဳအိုတ်သီုတအ်ဝွံပဍဲဂတကျာ်ဂမျိုင်ဂှ်ဆဗၞတ်ဂလာန်မွဲပါင်ဟီုဟွံမာန်တုဲဒှ်ညးမစိုပ်ဒုဟ်အိုတ်ရ (ရဝ်မ၃း၁၉)၊၊

”ဇၟာပ်မၞိဟ်အိုတ်သီု တအ်ဝွံလုတ်အာဂှ်ဒှ်တုဲပဍဲဂတကျာ်ဂမျိုင်ဂှ်စရာဲလီုအိုတ်တုဲရ”(ရဝ်မ၃း၂၃)၊၊

သဟာဲ--ဖဵုဒုဟ်ဂှ်ဒှ်ကၠုင်နူကံ(၃)သာ်မကော်ခဴစ ကာယကံ၊ဝစဳကံ၊မနောကံ-မဒှ်အိုတ်ရ၊၊ကံဟီုပၠန်လေ ပွမၞိဟ်ပိုဲတအ်မကၠောန်၊ပွမဟီု၊ပွမချပ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊နကဵုဇကုကာယဇကုၜုင်တက်၊တေအ်ဟဏိက်ဏာ တအ်ဂှ်ဒှ်ကာယကံ၊၊ဝစဳကံဟီုဂှ်နကဵုသၟောန်ပါင်ဇကုဟီုဗျုတ်ဗ္ဒေက်၊လက်ချဲ၊စဴပရူ၊သေက်ဇဵုဏာကဵုညးတၞဟ်ရ၊၊အဵုကာယကံ၊ဝစဳကံ-ကံ (၂)သာ်ဏအ်ဂှ်ဍေအ်ပြာကတ်ဒၟံင်၊မၞိဟ်ဂမၠိုင်မိင်ညာတ်ဆဵုမံင်ဏောင်၊၊ တုဲပၠန်ညးမဒုင်မွဲလပါ်ဂှ်ယဝ်ဒုင်ဒဝ်ဟွံမာန်တှ်ေ ဒှ်ဂဗုတ်၊ဒှ်အမှု၊ၝောအ်မၞိဟ်တအ်၊ညးတၠသၞောဝ်တအ်ဂှ် ဒးစီရေင်ကဵုဏာဒုဟ်ဒန်မဒှ်အိုတ်ရ၊၊မနောကံဂှ်ကၠုင်နူအပဍဲရတုဲၜိုန်ရလုတ်အာဒှ်ကီုဍေအ်ဟွံပြာကတ်တုဲညးတၞဟ်ဟွံတီ၊ဇကုရတီ၊၊လုတ်မှာအာကဵုမနောကံတှ်ေညးဂှ်ကၠုင်စီရေင်၊ညးဂှ်ဒးဒုင်အိုတ်ရရော၊၊

ပဍဲသၠပတ်သမ္မာကျာ်ဂှ် “ကျာ်ဂမျိုင်ဝွံပဍဲကဵုဇၟာပ်မၞိဟ်အိုတ်သီု အတိုင်ဇကုမဒ္ဂေတ်ဂှ် လေဲကဵု ဒုဟ်ဖဵုရောင်” သာ်ဝွံ ပဍဲသၠပတ်ရဝ်မသြဝါဒအခန်(၂) ၊ပိုဒ်(၆)ဂှ်ဟီုလဝ်ဗွဲမကၠးဖဍးရ၊၊

အရေဝ်မၞိဟ်ပိုဲဟီု “ကံဇကုရဍေအ်ဗက်ကၠုင်ဇကု”ဏောင်ဂှ်-“ဒုဟ်ဖဵုဇကုဂှ်ဗက်ကၠုင်ဇကု”မဒှ်ရ ၊၊ ဒးဒုင်ဟလအ်လဵုရရော၊၊ မွဲစိဘဝအဆက်ဆက် ဒးဒုင်အာရရော၊၊ဒုဟ်ဖဵုဏအ်ဂှ်ဒးဒုင်စီရေင်တုဲမှဂွံဗၠး-ဒုဟ်ဂှ်ဗၠးမှတေံမၞိဟ်ဂှ်ဂွံဒှ်မၞိဟ်မသ္တပ်လဂူရသေင်ဟာ၊၊ “ကျာ်မနွံကဵုမေတ္တာဏောင်မၞးတအ်ဟီုတွံမံင်တှ်ေ-ဗီုလဵုဂွံဒှ်ကျာ်မစီရေင်ဒုဟ်ရရော”၊၊ဂလာန်သၟာန်ဏအ်ဂှ်ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရ၊၊ဍာံမံင်-“ကျာ်မနွံကဵုမေတ္တာဂှ် ဒှ်တၠသၞောဝ်၊သီုဒှ်ကျာ်မသတပ်လဂူရ “ ၊၊ ဒုဟ်နွံတှ်ေအတိုင်ဒုဟ်ဂှ်ရဒးစီရေင်၊ဒးကဵုဒုဟ်ဒန်ဏောင်၊၊ဗီုမၞိဟ်တၠသၞောဝ်မနွံပဍဲလောကတအ် -ရံင်မုက်မၞိဟ်တေံ၊ရံင်မုက်မၞိဟ်ဏအ်၊ဒးရံင်မုက်ပူဂဵုတေံ၊ဒးရံင်ပူဂဵုဏအ်တုဲမှဖျေဟ်စီရေင်ဒုဟ်ဒန်ဟွံသေင်၊ သၠပတ်ဟီုလဝ်ဂှ် “ကျာ်ဂမျိုင်ဝွံမုက်ညးမွဲမွဲဂှ်ဟွံလေပ်ရံင်” (ရဝ်မ ၂း၁၁)၊၊ ပဍဲလောကပိုဲဒုဟ်ဇၞော်အိုတ်ဒးဒုင်စီရေင်တှ်ေ မုဒုဟ်ရရော၊၊ အမိင်ဂစိုတ်ရ၊၊ ကျာ်ဂမျိုင်မနွံကဵု မေတ္တာဝွံ ဟိုတ်နူဆာန်ကောန်လောကဳအိုတ်သီုတအ်ဗွဲမလောန်ရတုဲညးကၠုင်ဒုင်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်(နဒဒှ်ယေယှု)၊မၞိဟ်ပိုဲတအ်ညံင်ဂွံဗၠးနူဒုဟ်မာန် ဇၞးဒုဟ်ဖဵုမၞိဟ်လောကဒးဒုင်ဂှ် ညးဒုင်ဂစိုတ်ဏာတုဲရ၊၊ ဆးညးမပတှ်ေ ကုယေယှုဒုင်ကေတ်ဏာဒုဟ်ဇကုဝွံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဂွံဗၠးၜးအာနူဒုဟ်သံသာရတုဲဂွံဒုင်ကော်ညးမသတပ်လဂူရ၊၊ညးဂှ်အခိင်လမျီုလောကအိုတ်အာမ္ဂး ”လမျီုထာဝရမတွံဂးဒၞာဲဌာန်ခိုဟ်ဘုံပြဲတေံဂှ်ဂွံလုပ်စအာ”မဒှ်ရ၊၊

ယွံမိမကောၜၝဲဒေံကောန်ဂကူပိုဲမန်တအ်ညးဂမၠိုင်အဴ---သွက်ဂွံဗ္စာရဏာမ္ဂးဂှ်

၁၊၊ပွအဲမလေပ်စီရေင်ဒုဟ်ညးတၞဟ်သ္အာင်၊ပွအဲမလေပ်ညာတ်ဒုဟ်ညးတၞဟ်ဂှ် ဒုဟ်အဲလေကျာ်ညာတ်မံင်ရတုဲ အဲလေဒးဒုင်စီရေင်ဒုဟ်ကီုရဏောင်၊၊

၂၊၊တ္ၚဲယး၊တ္ၚဲဂတဗီုလဵုဇကုကတဵုဒှ်အာမာန်ဂှ်ဟွံတီမံင်ရတုဲအခိင်လၟုဟ်ဂှ်ဒှ်အခိင်ဒးဂွံသံဝေဂရ၊၊အခိင်ဂျိုင်မံင်လမျီုတ္ၚဲဏအ်ဏီဂှ်ဒှ်အခိင်ကျာ်မအေင်ဒုင်၊ဒှ်အခိင်ကျာ်မကော်က္သေအ်ကၟဝ်ပ္အောဝ်လဴမံင်ဇကုရဏောင်ဂှ်ကဵုဂွံတီဗ္စာရဏာဗိုန်ဗိုန်အိုတ်တုဲဓဝ်ဂုန်-မဒှ်ကျာ်နာဲဟံင်ပြာ် ယေယှု ပတုဲကၠုင်လဝ်ဖဵု၊ သၠးကၠုင်လဝ်လမျီု၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုလဝ်ဂှ်သြဝ်ကဵုဂွံဒုင်ကေတ်သာဓုမာန်ညိရအဴ----