• Home
  • Daily Programmes
  • Download This Month
  • Downloads All
  • Special topics
  • English for Everyday use

Facebook

Books for Print

င္ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ် Value of Life

“ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်”

         ဇၟာပ်ကပေါတ်ကညောတ်မၞိဟ်ပိုဲတံစကာသုၚ်စောဲမံၚ်တံကီုကပေါတ်စၞစစၞသုၚ်တံကီုၚုဟ်မးဍေံကဵုဍေံ,ၚုဟ်အောန်,ၚုဟ်ဂၠိုၚ်နွံမံၚ်သီုဖအိုတ်ရ၊၊ၚုဟ်မးကပေါတ်ကျဏအ်တံဂှ်ပၠန်လေတၠဒြပ်၊တၠကပေါတ်ညးမပိုၚ်ပြဳလဝ်၊ ညးမကၠောန်ပတိတ်လဝ်တံဂှ်ဟေၚ်ရ, ခုတ်ၚုဟ်မးတုဲညးတအ်သွံ၊ ညးတံပတိုန်စွံလဝ်ပ္ဍဲဗွဝ်ဖျာအိုတ်ရ၊၊ဆၜိုတ်ကပေါတ်ကညောတ်ဟွံမွဲမံၚ်ကဵုလမျီုဂှ်ၚုဟ်မးနွံမံၚ်တှ်ေမၞိဟ်ဂှ်ၚုဟ်မးဒးနွံဂၠိုၚ်နူကဵုကပေါတ်ကျဏအ်ရဟွံသေၚ်ဟာသဟာဲတံ၊၊ညံၚ်ပိုဲဂွံတီၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ် ကၠာအိုတ်“ဘဝမၞိဟ်ဗီုလဵုဂွံကၠုၚ်၊တုဲပၠန်ညးဂှ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဘဝမၞိဟ်”ဂှ် ပိုဲတအ်ဒးတီထေက်ရ၊၊

 

ပ္ဍဲသၠပတ်သမာကျာ်ဟီုတွံလဝ်ဂှ် “မၞိဟ်ဂှ်ကဆံၚ်သဝ်နူကျာ်ညိဓဝ်ရ”(ဆာလာမ်၈း၄)၊၊တုဲပၠန် “မၞိဟ်ဂှ်တုပ်သၟဟ်ကဵုအယောၚ်အလာကျာ်ဏောၚ်”(ပဌမကဝ် ၁း၂၆ဒဵုစိုပ်၂၇)၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရမၞိဟ်ဟီုဂှ်ဒှ် “ကောန်တၞောဝ်ကျာ်ရ”၊၊ (ကလုတ်၁၇း၂၈) ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဒဵုကဵုကဆံၚ်ဏအ်ဒးသၠုၚ်ပြဲမံၚ်ရဟာ၊၊

        

ပ္ဍဲကဵုသတ်ဂမၠိုၚ်မဂျိုၚ်တဴမံၚ်လမျီုမၞိဟ်ဂှ်ဒှ်သတ်မနွံကဵုဂမြၚ်ညာန်သၠုၚ်အိုတ်ရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရလ္တူသတ်တိရစ္ဆာန်တံဂှ်မၞိဟ်ဂွံအုပ်လဒံ၊၊သတ်တိရိစ္ဆာန်တအ်ဂှ်ဍေံတအ်ဒးမံၚ်အသၟဝ်ပွမအုပ်လဒံမၞိဟ်၊ဍေံတအ်မံၚ်လ္တူမၞိဟ်ဟွံဂွံ၊၊

ဟိုတ်ဂှ်ရဆေင်ကဵုဘဝမၞိဟ်တုဲ အစာအလၚ်ကာဒွက်,သီုဒှ်သၟိၚ်ဨကရာတ်ဍာဝိက်ဂှ်  မၞိဟ်ဝွံပသာ်မၞိဟ်ရောသာ်ဂှ်ဒှ်တုဲတဳလပိုန်ဂွံဗှ်သၞာရော? !ကောန်မၞိဟ်ဝွံပသာ်မၞိဟ်ရောသာ်ဂှ်ဒှ်တုဲသွက်ဂွံရံၚ်စံၚ်ဂှ်မဒးကညကၠုၚ်ရော?

သာ်ဝွံဒှ်တဴပွမအံသဝ်တုဲချူဇန်လဝ်ဒွက်အလၚ်ကာမကော်ခဴစသၠပတ်ဆာလာမ်ပ္ဍဲလၟိုဟ်(၈)ဂှ်ရ၊၊

 

ညံၚ်နဲသၟိၚ်ဇၞော်ဍာဝိက်အစာလၚ်ကာကီု “အဲဍိက်ဂှ်မုပကၠုၚ်ဒှ်မံၚ်ဘဝမၞိဟ်၊၊သတ္တဝါတၞဟ်ဟ်တအ်ဂှ်မုပဍေံတံဟွံကၠုၚ်ဒှ်ဘဝမၞိဟ်ကီုရရော”ဂလာန်သၟာန်တအ်ဂှ်မၞးကေၚ်သၟာန်မံၚ်ကီုရဟာ၊၊

 

ဟိုတ်နူကံနူအတိက်တေံတုဲသတ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ်ကၠုၚ်ဒှ်ဘဝမၞိဟ်၊ဟိုတ်နူကံနူအတိက်တေံတုဲသတ်လ္ၚဵုတအ်ပၠန်,ကၠုၚ်ဒှ်ဘဝသတ္တိရိစ္ဆာန်သာ်ဝွံမၞိဟ်ပိုဲတအ်မလေပ်ဟီုအိုတ်ရ၊၊

        

သဟာဲဘဝမၞိဟ်ဂှ်မိက်ကေတ်ဟွံဂွံ၊၊ကၞိၚ်ထောံဖျေံနူဂၠးအကာသမွဲတၞုၚ်ဂှ်ကၠုၚ်ဇီုဒိဒးကဵုကၞိၚ်လ္တူတိဇၞော်မွဲတၞုၚ်ဂှ်လောဲမံၚ်ဏီ၊ဆဂးဂွံဒှ်ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဟွံလောဲသွာဂလာန်သာ်ဝွံဏအ်ဂှ်ကေၚ်မိၚ်မံၚ်အိုတ်ရဟွံသေင်ဟာ၊၊

 

   ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဗီုလဵုဂွံကၠုင်၊ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဗီုလဵုဒှ်ကၠုင်အခိင်ဂွံလဝ်ဘဝမၞိဟ်,ညံၚ်ပိုဲမၞိဟ်တံဂွံဆဵုဂဗကဵုကျာ်တုဲဂွံပတေဟ်ကျာ်မာန်ဂှ်ကျာ်ကညစှ်ေကၠုၚ်လောကနဒဒှ်ယေသှုခရေတ်တုဲရ၊၊

        

သဟာဲဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဘဝမၞိဟ်ဂှ်သၠုၚ်ပြဲမံၚ်ကွေံကွေံရ၊၊ဟိုတ်မ္ဂးဂှ်ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်မွဲဟေၚ်ရဂွံဆဵုကဵုကျာ်မာန်ဏောၚ်၊ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်ဟေၚ်ရဂွံပတှ်ေကျာ်မာန်ဏောင်၊၊ပ္ဍဲကဵုဘဝဂျိုၚ်လမျီုမွဲချိန်ခဏဂှ်ယဝ်ဟွံပတှ်ေကျာ်တှ်ေအခေါၚ်ဗၠးၜးနူဒုဟ်သံသာဟွံမာန်ရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရတၠညးယေသှုခရေတ်မဒှ်တၠလမျီုမၞိဟ်,ဟီုပၟိၚ်လဝ်မ္ဂးဂှ်မၞိဟ်ဝွံအိုတ်အလုံမွဲလောကသီုဖအိုတ်ဂှ်ပိုၚ်ပြဳမာန်ကီုလေပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်ဏအ်ဟွံပတှ်ေကျာ်တှ်ေမုဂုန်ဟွံမွဲ၊၊တေံမၞိဟ်ဝွံဒှ်မၞိဟ်ကျဘဝရ၊၊ဆဒြပ်မွဲမွဲဂှ်သၠာဲဂတးဘဝမၞိဟ်ဟွံမာန်၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်ဂၠိုၚ်နူကဵုၚုဟ်မးအလုံမွဲလောကစက္ကဝါရ၊၊(သၠပတ်ခရေတ်ဝင်မာတ်သာဲ၁၆း၂၆)

 

တေံကၠာတေံပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲတၠဂှ်ကောန်ဗၠာဲမွဲမနွံရ၊၊ကောန်ဗၠာဲဂှ်အပါ,င္ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်ၜိုတ်ခလိုၚ်လဵုနွံမံၚ်ရောသာ်ဝွံသၟာန်အပါဇကုရ၊၊ကာလဂှ်ညးမဒှ်အပါဝွံကဵုကောန်ဇကုတၟအ်ဍောတ်မွဲကလောံတုဲကောန်,တၟအ်ဍောတ်ဏအ်ဂှ်ကေတ်တုဲအာသွံပ္ဍဲဖျာညိ၊ညးမွဲမွဲသၟာန်မွဲစိရောတှ်ေမုလ္ပဟီုမွဲသာ်ထၜးလပှ်တဲၜါတၞုၚ်၊၊တီင္ၚုဟ်တုဲမ္ဂးစဴကၠုၚ်ညိသာ်ဝွံဗကန်ကဵုကောန်ဇကုရ၊၊

အတိုၚ်အပါဟီုကောန်ဝွံအာပ္ဍဲဖျာရ၊၊မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠဂှ်ဆဵုတုဲ,အာ-တၟအ်ကလောံဏအ်ဂှ်အဲရာန်တုဲ စွံပ္ဍဲကၠအ်ပ္ကဴအဲဏောၚ်၊မူစိရော?ကာလဆဵုလပှ်တဲၜါတၞုၚ်မ္ဂးအဝ်(၂)ဒဝ်လာဟာ၊၊အဲရာန်ဏောင်သာ်ဝွံမၞိဟ်ဗြဴဟီုရ၊၊ကာလဂှ်မၞိဟ်ဗၠာဲဝွံစဴသ္ရိတုဲဟီုကဵုအပါဇကုရ၊၊အပါတၟအ်ဏအ်ဂှ်မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ,ရာန်နကဵုင္ၚုဟ်မး(၂)ဒဝ်လာဏောင်၊၊ကာလဂှ်အပါဂှ်ကလေၚ်ဟီု,ကောန်,အလန်ဏံအာပ္ဍဲတိုက်ထၜးပြး(ပြတိုက်)ညိ၊၊ညးမွဲမွဲသၟာန်ၚုဟ်မးမ္ဂးမုပဟီုမွဲသာ်လပှ်တဲၜါတၞုၚ်ဂှ်ရထၜးပၠန်၊၊အတိုၚ်အပါဟီုဗကန်ကောန်ဂှ်အာပၠန်ရ၊၊ မၞိဟ်မနွံကဵုတာလျိုၚ်ပ္ဍဲတိုက်ထၜးပြးဂှ်သၟာန်,တၟအ်ဏအ်ဂှ်မွဲစွံရောသၟာန်တုဲကာလဆဵုလပှ်တဲၜါတၞုၚ်ဂှ်အဝ်,ဒဝ်လာ(၂၀၀၀)ရဟာ၊၊အဲရာန်ဏောၚ်၊၊ကာလဂှ်ကောန်ဗၠာဲဝွံကလေၚ်စဴသ္ၚိတုဲကလေင်လဴကဵုအပါဇကုပၠန်၊၊တၟံဏအ်ဂှ်ဒဝ်လာ(၂ဝဝဝ)ၚုဟ်မးနွံမံင်အပါ၊၊ကာလဂှ်အပါကလေၚ်ဟီုကဵုကောန်၊ခိုဟ်ဩန်ရကောန်၊၊လၟုဟ်လက်ကရဴအိုတ်ဒၞာဲကောန်ဒးအာမ္ဂးဂှ်အာပ္ဍဲဖျာသွံမတ်စိန်ထဝ်ဩန်ညိ၊၊အတိုၚ်ကၠာဂှ်ရပပၠန်ဂးတုဲ ကောန်ဗၠာဲဝွံအာရ၊၊ကာလစိုပ်ပ္ဍဲဖျာသွံမတ်စိန်, တၠဖျာဂှ်ညာတ်ဒးတၟအ်ကလောအ်ဍောတ် ဏအ်တုဲဗွဲမအံသဝ်ဒှ်တဴရ၊၊ဟိုတ်မ္ဂးဂှ်တၟအ်ဍောတ်ဏအ်ဂှ်ဒှ်မံၚ်တၟံစိန်၊ဍာ်ဒကေဝ်ခိုဟ်မံၚ်ကွေံကွေံရ၊၊ကာလဂှ်တၠဖျာသၟာန်မုစိရောကောန်ဗၠာဲ၊၊ကောန်ဗၠာဲဂှ်ဗစူတိုန်လပှ်တဲၜါတၞုၚ်၊၊အဝ်ခိုဟ်ဩန်ရ၊အဲရာန်နကဵုဒဝ်လာ(၂၀,၀၀၀) ဏောၚ်၊၊ ကာလဂှ်ကောန်ဗၠာဲဝွံဗွဲမမိပ်သၠောၚ်စဴဇရေၚ်အပါဇကုတုဲ အပါတၟအ်ဏံဂှ် ၚုဟ်မးဍေံနွံမံင်ဒဝ်လာ(၂၀,၀၀၀)ဏောၚ်၊၊ ကာလဂှ်အပါဂှ်လေ ကောန်ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်အေညအ်ရ၊၊ ကောန်ဂှ်ကၠုၚ်နူအလဵု၊ဒှ်ကောန်ညးဂှ်၊လောဲမံၚ်ကဵုဒှ်၊ဝါတ်မံၚ်ကဵုဒှ်၊ၚုဟ်မးဘဝကောန်ဂှ်ဍေံဟွံတန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲအရာဏံ၊၊တၚ်အဓိကဇၞော်အိုတ်ဂှ်ဘဝကောန်ဂှ်ကောန်ပအပ်စွံပ္ဍဲဒၞာဲအလဵုရရော?

        

ယွံသဟာဲၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ဂှ်ကျာ်ဂမျိုၚ်ခုတ်ၚုဟ်ဂၠိုၚ်နူကဵုၚုဟ်မးစက္ကဝါရ၊၊ဘဝသဟာဲဂှ်ကျာ်ကဵုလဝ်၊ကျာ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ရတုဲဘဝဂျိုၚ်လမျီုလၟုဟ်ဂှ်ပတေဟ်ညးတုဲပအပ်ပ္ဍဲတဲညးဟာ၊ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်ကယျာန်ပါဲညးဟာဂှ်ဗ္စာရဏာတုဲပါ်ပါဲညိရအဴ၊၊