• Home
  • Daily Programmes
  • Download This Month
  • Downloads All
  • Special topics
  • English for Everyday use

Facebook

Books for Print

Let the old leaves go တၞးတရေံတအ်ဂှ်ကဵုဍေံပြဟ်စှ်ေညိ

“တၞံတရေံတအ်ဂှ်ကဵုဍေံတံပြဟ်စှ်ေညိ” Let the Old leaves go

မ္ၚဵုသၞာံတၟိသီုညံဖအိုတ်ရအဴ၊၊သၞာံတရေံဂှ်အိုတ်တုဲစိုပ်ကၠုၚ်သၞာံတၟိရ၊၊ဆဂးယဲကပ် Covid 19ဂှ်ဟွံအိုတ် ဏီဘိုဟ်၊ယဲCovid19ဏအ်ကတဵုဒှ်မံၚ်ဂှ်လေပေၚ်အာမွဲသၞာံရ၊၊ဂဥုဲစဵုဒၞာVaceineဂှ်မံက်ကၠုၚ်မံၚ်ရ၊၊ စပ္တံကဵုဍုၚ်ဗြိတိန်စထပက်မံၚ်ရဟီုကီုလေဇၟာပ်မၞိဟ်အခေါၚ်ဂွံထပက်ဂဥုဲသီုညးဖအိုတ်ဂှ်ဟွံလောဲသွာဏီရ၊၊အသိၚ်စၟယဲဏအ်ဇီုကပိုက်ကၠောံခၞာန်မံၚ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဇၞော်မံၚ်ကဵုဇြဟတ်ဘိုဟ်ဏီရဟွံသေၚ်ဟာ၊၊ညးစၟယဲဏအ်ဟွံဂွံလုပ်ဒးပ္ဍဲပိုဲ ပိုဲဒးမၚ်မွဲအာဇကုဇကုပိုဲရဏောၚ်၊၊ နူကဵုအလဵုသဳဌာနပရေၚ်စဵုဒၞာယဲစၞောန်ထၜးလဝ်တအ်ဂှ်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်အာဏောၚ်၊၊စၟယဲဏံဂှ်ဒှ်ပံၚ်လဝ်စၟယဲၜါဂကူ၊မွဲဂကူဂှ်ဍေံဗတိုက်ပလီုထောံပထောၚ်ယီုလုပ်ယီုတိတ်မၞိဟ်ပိုဲတအ် (respiratory system) ၊မွဲဂကူပၠန်ဂှ်ဍေံဗတိုက် ပလီုထောံ ဇြဟတ်ဗတိုက်ပလီုယဲမနွံမံၚ်ပ္ဍဲခန္ဓမၞိဟ်ပိုဲ (Immune System)ရ၊၊ Immune System ပိုဲခိုဟ်မံၚ်တှ်ေမုယဲဒှ်ဒှ်ဍေံလုပ်ကၠောအ်ခၞာန်ပ္ဍဲခန္ဓပိုဲဟွံလောဲ၊၊ညံၚ်စၟယဲဟွံဂွံကၠောံလုပ်ပိုဲဒးမၚ်မွဲအာဇကုဇကုပိုဲ၊ညံင်ပိုဲဂွံတတ်ကၠောံအာယဲဏအ်မာန်ပိုဲဒးဗ္ဒဗ္ဒါဇကုဇကုပိုဲဏောၚ်၊နူအလဵုအသဳဌာနပရေၚ်စဵုဒၞာယဲ တၚ်မစၞောန်ထၜးလဝ်ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ပိုဲတအ်ဒးဒဂေတ်မၚ်မွဲအာဏောၚ်၊၊

သဟာဲ ဇြဟတ်သဘာဝဗတိုက်ပလီုယဲမနွံမံၚ်ပ္ဍဲခန္ဓပိုဲဂှ် ၜိုတ်ခလိုၚ်လဵုဂွံဖျေံစိုတ်ညိရရော၊၊ ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲVaccineမံက်ကၠုၚ်မံၚ်ပြဟ်ပြဟ်တအ်ယဝ်ဂွံထပက်ပၠန်ၜိုတ်လဵုဗၞတ်လဵုစဵုဒၞာကဵုယဲဏအ်မာန်၊၊ မွဲလ္ပါ်ပၠန်၊ဖဵုပရေၚ်မတိတ်ကၠုၚ်နူဂဥုဲ Side effect ၜိုတ်ခလိုၚ်လဵုကလေၚ်စှ်ေစိုပ်ပ္ဍဲခန္ဓမၞိဟ်ပိုဲတအ် ပၠန်ရော၊၊ကူဂၠိၚ်သ္ၚောဲဟဍၚ် စိုတ်ကြေတ်ဂြတ်တိုန်ဟဍၚ်၊အန္တရာဲယဲဏံဂှ်တီတဴဟဍၚ်၊ စိုတ်ဂွိၚ်ဂွာဲ၊ စိုတ်စံၚ်တဴဇၞော်တိုန်ဟဍၚ်ရ၊၊ပွမဂီုကၠီုဘဝမၞိဟ်ပိုဲနွံညိဏီဟာ၊၊ပွမဂီုကၠီုဘဝမၞိဟ် မုဒၞာမနွံရရော၊၊ ကၠာမတ်ဟွံဂွံဟၜေက်နူဒၟံၚ်ဖေက်လကိုတ်စံၚ်တူမံၚ်ဂှ်ဗီုလဵုကလိဂွံပွမၜိုဟ်သြိုဟ်အိုဟ်တမိုဟ်ညိရရော၊၊

 သဟာဲဒဒိုက်လောကမတွံဂးဒဒိုက်ဗျု၊ဒဒိုက်ယဲ၊ဒဒိုက်ချိုတ်တအ်ဂှ်ညးလဵုမွဲမှပါဲဟွံဗၠး၊၊မၞိဟ်ဖျုၚ်ဂမ္စံက်၊ မၞိဟ်ဖျုၚ်ဗု၊ဖျုၚ်ဍာ်မိတ်၊မၞိဟ်လောဲမၞိဟ်ဝါတ်၊မၞိဟ်ဇၞော်၊မၞိဟ်ဍောတ်ဟွံဟီုဒးဆဵုဂဗသီုညးဖအိုတ်ရ၊၊ဒဒိုက်ယဲကပ်မၞိဟ်လောကတအ်ဒးဒုၚ်၊ဒးဆဵု၊ဒးဖေက်လကိုတ်မံၚ်ဂှ်ဒှ်ဒဒိုက်လောကမွဲကီုရ၊၊

တၠနာဲညးယေယှုခရေတ်ဟီုပၟိၚ်လဝ်ကဵုကောန်တွးညးမ္ဂးဂှ် “မၞးတံဝွံပ္ဍဲလောကဂှ်ဒးဒုၚ်ဒဒိုက်ဒုက္ခရောၚ်၊၊ၜိုန်ဂှ်လေအိုဟ်တမိုဟ်အိုတ်ညိ၊၊အဲဝွံဇၞးလောကတုဲရ၊၊(ယဝ်၁၆း၃၃)

 ပိုဲကၠုၚ်ဒှ်မၞိဟ်ပ္ဍဲလောကတုဲဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကဵုဒဒိုက်လောကၜိုန်ဒှ်ကီု၊ဂွံဒှ်ဘဝမၞိဟ်ဂှ်ပြဲလောန်ကွေံရ၊၊မုဟိုတ်ရောဟီုတှ်ေပ္ဍဲဘဝမၞိဟ်မွဲဟေၚ်အခေါၚ်ဂွံဆဵုကဵုနာဲဟံၚ်ပြာ်နွံ၊၊

 တၠနာဲညးကောန်ကျာ်ယေသှုခရေတ်ဝွံဟိုတ်နူဆာန်ပိုဲမၞိဟ်တံရတုဲဒဒိုက်သံသာဇၟာပ်အဲညးမဒးဒုၚ်ပ္ဍဲဘဝဂတတေံဂှ်ညံၚ်ဂွံဟံၚ်ပြာ်မၞိဟ်လောကတအ်ညးဒုၚ်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်ရ၊၊ညံၚ်ဂွံဟံၚ်ပြာ်ဒဒိုက်သံသာမၞိဟ်ပိုဲတံဂှ်အတိုၚ်ပၟိက်ညး ညးလုပ်ဒုၚ်ဂစိုတ်စၞးပိုဲညးတုဲဒဒိုက်သံသာပိုဲညးမဒးဒုၚ်ညးဒုၚ်ကေတ်ဏာတုဲရ၊၊

 ဟိုတ်ညးဒှ်ကျာ်ဒုၚ်ကေတ်ဘဝမၞိဟ်ရတုဲဒဒိုက်သံသာဂှ်ဂွံအဝဵုလ္တူညးဟွံမာန်၊ချိုတ်တုဲပေၚ်(၃)တ္ၚဲမ္ဂးကလေၚ်ဂျိုန်တိုန်တုဲကလေၚ်ကေတ်ဒဒှ်ကျာ်ရ၊၊ဟိုတ်ဂှ်ရကုညးမပတှ်ေတအ်ဂှ်ညးဟီု“အဲဝွံဇၞးလောကတုဲရ”၊၊

ယွံသဟာဲ၊၊သဟာဲလေဒုၚ်ကေတ်ဘဝကောန်တွးတၠနာဲညးကျာ်ယေယှုခရေတ်မ္ဂးဒှ်ကောန်ကျာ်ရတုဲဂွံဇၞးလောကဏောၚ်၊၊ “ပ္ဍဲဆညးမဒုၚ်တဲကဵုညးမတွံဂးပ္ဍဲဆမၞိဟ်မပတေဟ်နာဲညးတံဂှ်အခေါၚ်ဂွံဒှ်ကောန်ကျာ်ဂှ်ကဵုလဝ်ရ”(ယဝ်ဟာန် ၁း၁၂)၊၊

“ဆညးမဒှ်ကောန်ကျာ်မ္ဂးဂှ်ဇၞးလောကတုဲရ၊၊အရာမလေပ်ဇၞးလောကမ္ဂးဂှ်ဒဒှ်မပ္တေဟ်ပိုဲညးတံဂှ်မဂွံဒှ်ရောၚ်၊၊ယေယှုဝွံဒှ်ကောန်ကျာ်ရောၚ်သာ်ဝွံဝေၚ်နူညးမပတေဟ်ဂှ်မူရဴညးမွဲဇၞးလောကမာန်ရော”(၁ယဝ် ၅း၄-၅)၊၊

 

တေံကၠာတေံဂြိုပ်တၞံဆုနွံမံၚ်မွဲဂြိုပ်ရ၊၊အကြာတၞံဆုဇၞော်တၞံဆုသၠုၚ်တံဂှ်တွံဆုဍောတ်ဍောတ်မွဲတၞံလေနွံရ၊တၞံဆုဍောတ်ဏံဂှ်ဒှ်သၞာံညးဂွံကၞာၚ်တၞးအလန်ကၠာအိုတ်ရတုဲ မိပ်သၠောၚ်မံၚ်ကုတၞးညးရ၊၊ကာလဥတု

မုဟ်ကျာစလုပ်ကၠုၚ်တုဲတၞးဆုမနွံမံၚ်ပ္ဍဲညးစပြံၚ်လှာဲဒှ်တိုန်အရံၚ်သာ်ဍာ်မိတ်မ္ဂးညးဂွိၚ်ဂွာဲတုဲမုပကတဵုဒှ်ဗီုဏံရရော၊ကာလလၚာ်ကျောဝ်ရံၚ်တၞံဆုဇၞော်ဇၞော်တံပ္ဍဲဍေံတအ်လေပြံၚ်လှာဲဒှ်အာအရံၚ်သာ်ဍာ်မိတ်ဗီုဇကုကီုရဂှ်ညာတ်တုဲစိုတ်ဂွိၚ်ဂွာဲညးဂှ်ဂွံသက်သာအာရ၊၊ဆဂးမုဟွံလအ်တၞးဆုတၞံဇၞော်တံဂှ်ပြဟ်ဒတုံသွဝ်စှ်ေစိုပ်လ္တူတိအိုတ်ရ၊၊တၞံဆုဍောတ်ဝွံတၞးဆုမနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇကုညံၚ်ဟွံဂွံပြဟ်စှ်ေအာဂှ်ဂစာန်ကမောန်မံၚ်ရ၊၊တၞံဆုဇၞော်တံဂှ်မုပညးတံဟွံတံၚ်ဂြဲတၞးညးတအ်ရရော၊၊တၞးညးတံဟွံမွဲမံၚ်ပ္ဍဲညးတအ်ရတှ်ေလဗိုတ်ကျာကီုပသာန်တ္ၚဲကီုဗီုလဵုဂွံစဵုဒၞာအာဇကုဇကုတအ်ရရော၊၊တုဲပၠန်တၞးဟွံမွဲမံၚ်ရတှ်ေဟဏိၚ်ဆုဂှ်ဗီုလဵုဂွံက

လေၚ်ဂွံပၠန်ရရော၊၊ဗလးစွံလဝ်ဗီုဗီုဏအ်ဟွံဂွံညးဟီုတုဲညးတံၚ်ဂြဲမံၚ်တၞးညးဂှ်ဒဵုကဵုတၞးညးပြံၚ်တိုန်အာအရံၚ်သာ်ဂမ္စံက်ရ၊၊ခြာဟွံလအ်လတိုပ်စှ်ေဇၟာပ်ဇၟာပ်ဒၞာဲတုဲတၞးဆုဂမ္စံက်တအ်ဂှ်လတိုပ်ဇၞော်ဗန်ဂွံလဝ်ရ၊၊တၞံဆုဍောတ်ဝွံဟိုတ်

ဒးယိုက်ဂၠေၚ်လဝ် တၞးဇကုသီုကဵုလတိုပ်ရတုဲ ဇြိုၚ်ဇြဲဍောၚ်ၜိုတ်မံၚ်ကွေံကွေံရ၊၊

 နူကဵုအခိၚ်မုဟ်ကျာပြံၚ်လှာဲစိုပ်အာတမ်ဥတုကညၚ်ရ၊၊ကာလဂှ်တၞံဆုဍောတ်လ္ၚာ်ကျောဝ်ရံၚ်မ္ဂးဇၟာပ်တၞံဆုဇၞော်ဇၞော်တအ်ပ္ဍဲကဵုညးတအ်ဂှ်တၞးတၟိအရံၚ်သာ်သောက်ၚေက်မံက်တိတ်ကၠုၚ်မံၚ်တၟအ်ကၞာၚ်ဆုတအ်ဂှ်ညးညာတ်ရ၊တၞံဆုလ္ၚဵုတံပၠန်ပ္ဍဲကဵုဍေံတအ်နူကဵုခမောမ်ဂှ်ဒှ်တိုန်အာပ္ကဴရာၚ်ဆာဲတိုန်အိုတ်ရ၊၊တၞံဆုလ္ၚဵုတံပၠန်နူကဵုဟတောဲသတ်ဆုဂှ်ဒှ်တိုန်အာသတ်ဆုအိုတ်တုဲတၞံညးကဵုညးတၞးဍုက်ဍေက်၊ပ္ကဴကျောဝ်ဂေါဝ်ရာၚ်ဆာဲသတ်တကဲစှ်ေမံၚ်နူကၞာၚ်ဆုတံဂှ်တၞံဆုဍောတ်ညာတ်တိုန်တုဲဇကုဟွံဒးကဵုစိုတ်ရ၊၊ကာလဂှ်ညးသၟာန်ကျာ်၊တဳလဂုန်ကုတၞံဆုဇၞော်တအ်ဟၟးတဳလဂုန်ကဵုတၞးဆုသီုကဵုသတ်ဆုတအ်တုဲပ္ဍဲအဲဂှ်မုအရာမွဲမှဟွံကဵုရရော၊၊ကာလဂှ်ကျာ်ကလေၚ်ဟီုယွံတၞံဆုဍောတ်၊လျးတ္ၚဲကီု၊ဍာ်ဗြဲကီုတၞံဆုဆမနွံပ္ဍဲဂြိုပ်ဏံဂှ်လျးတ္ၚဲကီု၊ဍာ်ဗြဲကီုဓါတ်တိကီုတံဂှ်အဲကဵုလဝ်တုပ်တုပ်သီုဖအိုတ်ရ၊၊ကာလဂှ်တၞံဆုဍောတ်ဂှ်ကလေၚ်ဟီု၊

"ကျောဝ်စမ်အဲညိ၊ဒဒှ်အဲဂှ်တုပ်ဒၟံၚ်ကဵုဍေံတံကီုရဟာ"၊တဳလဂုန်ဟွံဓဝ်သာ်ဝွံဟီုရ၊၊

 ယွံကောန်၊ဒၟာနူကောန်ဟွံဂွံတၞးဆုတၟိဂှ်ဟိုတ်နူကောန်ဟွံမိက်ကဵုတၞးဆုတရေံတအ်ပြဟ်အာမဒှ်ရ၊၊တၞးဆုတရေံဟီုဂှ်ကြံၚ်လအ်အာတုဲမ္ဂးဍေံဒးဇြဇြကဟ်စှ်ေအာဏောၚ်၊ဂိုဟ်မံၚ်ဟွံဂွံ၊၊တၞးတရေံတအ်ဂှ်မၞးကဵုဍေံတံပြဟ်စှ်ေညိ၊ညံၚ်မၞးဂွံဂွံတၞးတၟိဂှ်စွံတာလျိုၚ်အဲ၊အဲကဵုမၞးဏောၚ်သာ်ဝွံကျာ်ဟီုကဵုတၞံဆုဍောတ်ဂှ်ရ၊၊ဟီုဟဂှ်တှ်ေပ္ဍဲအဲလေဂွံတၞးတၟိတုဲညံၚ်နဲတၞံဆုဇၞော်ဇၞော်ဂွံကျေဝ်ဂေါဝ်ကီုရဟာတီလဂုန်၊၊ဍာံပြမံၚ်၊မၞးဂှ်ပ္ဍဲမတ်အဲကျေဝ်မံၚ်တုဲတုဲရ၊၊ဟိုတ်နူမၞးမနွံကဵုတၞးဆုတရေံတုဲမေတ္တာအဲဟွံအောန်မံၚ်လ္တူမၞး၊အဲဆာန်မံၚ်မၞးပေၚ်ပေၚ်ဘိုဟ်ရသာ်ဝွံကျာ်ဟီုပၟိင်ကဵုတၞံဆုဍောတ်ဂှ်ပၠန်ရ၊၊

သဟာဲလမျီုပိုဲအယုက်ပိုဲဂွံဂၠိၚ်မွဲဟတ်၊ဂွံဂၠေံမွဲဟတ်ဂှ်ပိုဲပဟွံမာန်၊ဒ္ဂေတ်ခိုဟ်ဇကုတံကီု၊ကမၠောန်ခိုဟ်ဇကုတံကီုဂှ်ဇိုတ်ကလေအ်ဒုဟ်ဝိပါက်ဇကုမာန်ဏောၚ်မၞိဟ်ပိုဲတအ်ထေၚ်ကေတ်မံၚ်အိုတ်ရ၊၊ဒၟာနူပတှ်ေဒ္ဂေတ်ခိုဟ်ဇကုဂှ်ရတုဲဟွံပတှ်ေကျာ်၊အဵုဒၟာနူဒ္ဂေတ်ဇကုဂှ်ရဘဝဂတတေံဂှ်ဇကုဒးဒုၚ်ဒဒိုက်သံသာဏောၚ်၊၊

 သဟာဲ ညံၚ်မၞးဂွံဗၠးနူဒဒိုက်သံသာဂှ်ဗီုမၞးကဵုမၞးဂစာန်ကၟောန်မံၚ်ဗီုတၞံဆုဍောတ်တေံရဟာ၊၊ဗီုတၞံဆုဇၞော်အရာဒဒှ်ဇကုဂှ်ပအပ်ကဵုကျာ်တုဲအရာညးမပြုပြေၚ်ကဵုတၞးတၟိဂှ်ဒုၚ်တဲဟာ၊၊

ယြဴညးမွဲနွံပ္ဍဲခရေတ်မ္ဂးတေံမၞိဟ်ဂှ်ဒှ်မၞိဟ်မပြုပြေၚ်တၟိရောၚ်၊အရာကရေံတအ်ဂှ်ပြံၚ်လှာဲတုဲဇၟာပ်အရာအိုတ်သီုတံဝွံဒှ်တၟိအိုတ်တုဲရ၊၊၊တေံအရာအိုတ်သီုတံဝွံနကဵုဣဓိကျာ်ဂမျိုၚ်ဂှ်မဂွံဒှ်အိုတ်ရ၊၊

(၂ကဝ် ၅း၁၇)

 #things to consider ပရောသွက်ဂွံဗစာရဏာ AMT2021